Plán aktivít ďalšieho vzdelávania

(1)1119 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v treťom roku prípravy

pedagogický útvar:Katedra infektológie LF SZU a UNB
určenie:kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru infektológia v treťom roku prípravy
termín a miesto:21.01.2020, Bratislava
školitel:doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.
referent štud. oddelenia:Iveta Prevožňáková
iveta.prevoznakova@szu.sk
+421 2 59370356
+
náplň:podľa špecializačného študijného programu - pravidelná ročná kontrola priebehu špecializačného štúdia, kontrola zápisu praktických zručností v záznamníku zdravotných výkonov, kontrola záznamov v indexe odbornosti, metodické usmernenie
ukončenie:záverečné vyhodnotenie
kvalifikačné podmienky:zaradenie do špecializačného odboru infektológia, absolvovaný spoločný internistický kmeň
povinná aktivita:
typ vzdelávacej aktivity: