Plán aktivít ďalšieho vzdelávania

(1)1118 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v druhom roku prípravy

pedagogický útvar:Katedra infektológie LF SZU a UNB
určenie:kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru infektológia v druhom roku prípravy
termín a miesto:20.01.2020, Bratislava
školitel:doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.
referent štud. oddelenia:Iveta Prevožňáková
iveta.prevoznakova@szu.sk
+421 2 59370356
+
náplň:podľa špecializačného študijného programu - pravidelná ročná kontrola priebehu špecializačného štúdia, kontrola zápisu praktických zručností v záznamníku zdravotných výkonov, kontrola záznamov v indexe odbornosti, metodické usmernenie
ukončenie:záverečné vyhodnotenie
kvalifikačné podmienky:zaradenie do špecializačného odboru infektológia
povinná aktivita:
typ vzdelávacej aktivity: