Vyhlásenie vlolieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU


 

 

VYHLÁSENIE VOLIEB

kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU
do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 01. novembra 2018 do 31. októbra 2022


Akademický senát SZU v Bratislave v súlade s § 9, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 Štatútu SZU, Zásadami volieb do Akademického senátu SZU a čl. 4 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu SZU

vyhlasuje

voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU, ktoré sa uskutočnia v termíne od 17. septembra 2018 do 24. októbra 2018.Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU organizujú a zabezpečujú volebné komisie fakúlt SZU.

AS SZU dňa 24. mája 2018 tajným hlasovaním zvolil volebnú komisiu SZU pre voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU v zložení:

Predseda: PharmDr. Ľubica Majtánová (LF SZU)
Členovia:

Mgr. Zuzana Frčová, PhD. (FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici)

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. (FOaZOŠ SZU)

doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. (FVZ SZU)

Bc. Marcel Bím (FOaZOŠ SZU)

Adam Schmiedl (LF SZU)
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v.r.
predseda Akademického senátu
Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave

 
Bratislava 24. máj 2018