Dňa 12.4.2018 sa o 10 hodine v zasadačke rektorátu SZU konala voľba rektora SZU v Bratislave.


 

Dňa 12.4.2018 sa  o 10:00 h v zasadačke rektorátu SZU konala voľba rektora SZU v Bratislave.

 

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave jednomyseľne schválil na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 

na volebné obdobie od 4.10.2018 do 3.10.2022

 


Zápisnica volebnej komisie AS SZU zo zasadnutia AS SZU dňa 12.4.2018