Výsledok voľby dekana FVZ

 

 

 

 Akademický senát
Fakulty verejného zdravotníctva
SZU

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M


Dňa  11. 05. 2018  sa na FVZ SZU v Bratislave uskutočnila voľba kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU na obdobie akademických rokov od
01. 11. 2018 do 31. 10. 2022.

 

Za kandidáta na funkciu dekana FVZ SZU bola prítomnými členmi AS FVZ  zvolená   MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

 

Voľba kandidáta na funkciu dekana FVZ SZU v Bratislave prebehla v súlade s  vnútornými predpismi Fakulty verejného zdravotníctva SZU, Slovenskej zdravotníckej univerzity a právnym  poriadkom SR.

 

 

 

 

za  Akademický  senát FVZ SZU v Bratislave

 

 

doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.

predseda Akademického senátu

FVZ SZU v Bratislave