Vyhlásenie volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu SZU a do Akademického senátu LF SZU


 
VYHLÁSENIE VOLIEB

 

kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce
do Akademického senátu SZU a do Akademického senátu LF SZU
na funkčné obdobie od 01. novembra 2018 do 31. októbra 2022
a
voľbu jedného zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LFSZU
 do Študentskej rady vysokých škôl SR
na volebné obdobie 2018 – 2020

 

Akademický senát LF SZU v Bratislave v súlade s § 9, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 Štatútu SZU, Zásadami volieb do Akademického senátu SZU a čl. 4 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu SZU


vyhlasuje


voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu SZU a do Akademického senátu LF SZU, a tiež voľbu jedného zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LFSZU  do Študentskej rady vysokých škôl SR

 

ktoré sa uskutočnia v termíne

 

24. októbra 2018.

 

AS LF SZU dňa 10.9.2018 tajným hlasovaním zvolil volebné komisie SZU pre voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu SZU a Akademického senátu LF SZU LF SZU v zložení:


 • Volebná komisia pre zamestnaneckú časť AS SZU a AS LFSZU:
  • Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. – predseda
  • Doc. MUDr. Karol Plank, PhD.
  • Mgr. Renata Baksová

 • Volebná komisia pre študentskú časť AS SZU a AS LFSU:
  • Markijan Kovalyk,  6.r. ZL - predseda
  • Alexandra Kunová, 4.r. ZL
  • Ján Kováč, 4.r. ZL               

Návrhy na kandidátov do AS SZU, AS LFSZU a RVŠ SR  možno podávať do podateľne SZU od 17.9. do 9.10.2018 do 10.00 hod.

 

 

Bratislava 11.9.2018 prof. MUDr. Bátovský, CSc., v.r.
predseda Akademického senátu
LF SZU v Bratislave