KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Predstavitelia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


 

 

 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor

 

Prorektori:

 

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím

 

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

 

doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc. mimoriadny profesor

prorektor pre pregraduálne štúdium

 

Čestný rektor:

 
 

prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.


     
Kvestor:   
  Ing. Igor Naňo

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0