Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

si Vás dovoľuje pozvať na

 

slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

18. septembra 2019 o 13.00 hod,

ktoré sa uskutoční v Aule akad. Dionýza Dieška, 1. poschodie, Limbová 12, Bratislava.

 


 

Transport Ψ Trends 2019


5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii

viac...


46. míting členov ICBDSR

 

 

 

viac...


Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala certifikát kvality ESTS – Europen Society Of Thoracic Surgeons.

 

 

viac...


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave koordinuje na Slovensku celosvetovú štúdiu zisťovania obsahu perzistentných organických látok (POPs) v materskom mlieku.

viac...


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...

AKTUALITYrss  
26.6.2019 - Európska konferencia WONCA pod záštitou aj rektora SZU 1.6.2019 - Ocenenie práce pracoviska UCEA SZU v Trenčíne

V Bratislave sa stretlo na 24. Európskej konferencii WONCA takmer 2 000 všeobe
...viac>>

Pracovisko UCEA SZU v Trenčíne sa dostalo do filmového spotu IAEA
...viac>>
26.5.2019 - Úspech slovenskej klinickej farmakológie 30.4.2019 - ElmexDay na Slovenskej zdravotníckej univerzite

Európska asociácia klinickej farmakológie a terapie so zástupcom SZU vo výk
...viac>>

Študenti Katedry zubného lekárstva LF SZU berú ústnu hygienu vážne.
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.09.2019