Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie
PhDr. Magda Ozogányová, PhD.
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.
Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
Mgr. Anna Herianová, PhD.
Katedra pôrodnej asistencie
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
Katedra fyzioterapie
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Katedra rádiologickej techniky
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Katedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Jana Rottková, PhD.
Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov
PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.
Ústav výživy
doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Ústav zdravotníckej etiky
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA., MPH., mim. prof.
Centrum projektových inovácií
PhDr. Mikuláš Kresánek
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.12.2018