KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

Akademické orgány fakulty

 • Akademický senát
 • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

dekan

 

 

Prodekani

 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

poverená činnosťou prodekana pre zahraničné vzťahy

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre denné štúdium

 

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

 

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.

prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie

 

 

 

Akademický senát
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022


Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS:  

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

 
   
Podpredsedovia AS:  
 • zamestnanecká časť AS
 • študentská časť AS

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.

Bc. Martin Mruškovič

Tajomník AS:

PhDr. Jana Havlová, PhD.


Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí


Zamestnanecká časť AS

PhDr. Gebeová Klára, PhD.
PhDr. Havlová Jana, PhD.
PhDr. Hrabčáková Janka, PhD.
doc. PhDr. Kristová Jarmila PhD., MPH, mim. prof.
PhDr. Prokešová Jana
PhDr. Sládeková Nina, PhD.
doc. PhDr. Žiaková Elena, PhD.


Študentská časť AS

Horváth Viktor
Jexová Simona
Bc. Mruškovič Martin
Šinálová Lucia

 

Vedecká rada FOaZOŠ

 

Predseda

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

Členovia

 • doc. MUDr. Peter BOŘUTA, CSc.
 • prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.
 • doc. MUDr. Viliam DOBIÁŠ, PhD.
 • PhDr. Ing. Alena DUDEKOVÁ, PhD.
 • Dr. h. c.  MUDr. Peter DŽUPA, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MPH, MHA, mim. prof.
 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
 • MUDr. Eva HUSAROVIČOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH, mim. prof.
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD.
 • doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc.
 • PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD., mim. prof.
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD., mim. prof.
 • PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
 • prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
 • RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
 • prof. et doc. PhDr. JUDr. Dr. Robert VLČEK, PhD., MHA, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Branislav VOHNOUT, PhD.
 • doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019