„Mikuláši“ z Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave potešili dlhodobo chorých pacientov v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

 

viac...


Prvý fakultný Deň zdravia FOaZOŠ SZU,


organizovaný  dekankou fakulty Dr. h. c. prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc., zameraný na správnu výživu bol doslova „ovocný“.

viac...


VYHLÁSENIE VOĽBY

 

do Akademického senátu FOaZOŠ a zástupcov akademickej obce fakulty do Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

viac...


Oznámenie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií oznamuje,

že získala právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program 

Ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
pre zdravotnícke povolanie sestra.


Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania  (PDF,
DOC)


 V y h l á s e n i e   v ý s l e d k u   v o ľ b y

kandidáta na funkciu dekana
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

viac...


VYHLÁSENIE VOLIEB

 

kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej

a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU
do Akademického senátu SZU
na funkčné obdobie

od 01. novembra 2018 do 31. októbra 2022 

viac...


 

XIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
26. apríl 2018

viac...


Tulipánový pochod

 

Dňa 7. apríla 2018, o 14.00 hod. sa v petržalskom Sade Janka Kráľa konal Tulipánový pochod s mottom „Kráčajme spolu“. Pochod sa konal pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11.4.) po celom svete. Bratislava sa k organizujúcim mestám pripojila druhý rok a tento ročník bol venovaný téme pomoci pacientom.

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky


na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika

viac...

Hlavné poslanie a činnosť fakulty

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.
 
Fakulta poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • fyzioterapia

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

 

Zdravotnícke povolanie SESTRA

 • Špecializačný odbor
  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • inštrumentovanie v operačnej sále
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
  • revízne ošetrovateľstvo

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
  • audiometria
  • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
  • funkčné vyšetrovacie metódy
  • ortoptika a pleoptika
  • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Zdravotnícke povolanie PÔRODNÁ ASISTENTKA

 • Špecializačný odbor
  • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  • manažment v pôrodnej asistencii

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • pôrodná asistencia v rodine a komunite
  • psychofyzická príprava na pôrod

Zdravotnícke povolanie FYZIOTERAPEUT

 • Špecializačný odbor
  • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
  • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
  • fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • reflexná terapia podľa Vojtu
  • techniky terapie lymfedému

Zdravotnícke povolanie RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

 • Špecializačný odbor
  • manažment v rádiologickej technike
  • nukleárna medicína
  • radiačná onkológia
  • špeciálna rádiológia

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • magnetická rezonancia
  • mamografia

Zdravotnícke povolanie ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

 • Špecializačný odbor
  • manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie ASISTENT VÝŽIVY

 • Špecializačný odbor
  • liečebná výživa

 

Zdravotnícke povolanie ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

 • Špecializačný odbor
  • laboratórne metódy v klinickej biochémii
  • vyšetrovacie metódy v histopatológii
  • vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie FARMACEUTICKÝ LABORANT

 • Špecializačný odbor
  • lekárenstvo

AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • Pre predagogických pracovníkov
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • tvorba a vyhodnotenie didaktických testov v zdravotníckych študijných odboroch na strednej škole
  • ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém v zdravotníckych študijných odboroch
  • vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na strednej zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

Organizačná štruktúra fakulty


Fakulta sa člení na:

 • Dekanát
 • Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie
 • Katedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva
 • Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
 • Katedra pôrodnej asistencie
 • Katedra fyzioterapie
 • Katedra rádiologickej techniky
 • Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Ústav výživy
 • Ústav zdravotníckej etiky
 • Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov
 • Centrum projektových inovácií
 • Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.12.2018