KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Pedagogický odbor SZU

 

zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom pedagogickej činnosti univerzity. Metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.


PhDr. Eva CHMELÁROVÁ
č. dv.: A - 101
riaditeľka Pedagogického odboru SZU
tel.: +421 2 59 370 459

eva.chmelarova@szu.sk


Mgr. Kristína CSERIOVÁ
č. dv.: A - 106
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru
tel.: +421 2 59 370 462
pre vysokoškolské štúdium
kristina.cseriova@szu.sk
vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia, odpisy, potvrdenia na základe archívnych materiálov SZU

prihlášky na VŠ štúdium – anglická výučba general.medicine@szu.sk
   
Daniela MESZÁROŠOVÁ
č. dv.: A - 101
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru
tel.: +421 2 59 370 362
pre ďalšie vzdelávanie
daniela.meszarosova@szu.sk


Mária RÓKOVÁ
č. dv.: A - 112
vydávanie kvalifikačných dokladov (diplomy,
tel.: +421 2 59 370 366
certifikáty, osvedčenia) vystavovanie odpisov a
maria.rokova@szu.sk
potvrdení na základe archívnych materiálov SZUDanica ČAPKOVÁ
č. dv..: A - 112
prihlášky na vysokoškolské štúdium tel.: +421 2 59 370 465
sociálne štipendiá danica.capkova@szu.sk
ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.02.2019