KONTAKTY  

 

+421 917 872 094

 

  UCEA SZU

Ku kyselke 497

911 06 Trenčín

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov


 

Aplikácie

 

V súčasnosti zastávajú urýchľovače elektrónov čoraz významnejšiu úlohu v oblasti úpravy a sterilizácie materiálov žiarením. Uplatnenie nachádzajú pri sterilizácii zdravotníckych pomôcok, pri sieťovaní polymérov, pri modifikácii rastlín, pri úprave kontaminovaných zložiek životného prostredia, pri modifikácii polovodičových štruktúr, či pri ochrane historických artefaktov ale aj pri ochrane vybraných druhov potravín (koreniny, čaje). Urýchľovače sa využívajú aj pri simulácii radiačného starnutia komponentov pracujúcich v prostredí s radiáciou ako napríklad v jadrových elektrárňach alebo vo výskumných centrách s urýchľovačmi.
UCEA SZU je z pohľadu Slovenska unikátnym pracoviskom pre úpravu a sterilizáciu širokého spektra materiálov prostredníctvom elektrónov alebo fotónov. Pracovisko je plne prispôsobené na špecifické experimenty vrámci výskumu ale aj na rutinné ožarovanie pre zdravotníctvo a priemysel. Vzhľadom na fakt, že pracovisko je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity, dominantným poľom jeho pôsobnosti zostáva oblasť zdravotníctva.

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok ako aj tkanív a kostí pre transplantáciu patrí medzi moderné aplikácie urýchľovača elektrónov. Pre studenú sterilizáciu zväzkom elektrónov sú vhodné pomôcky vyrábané z plastov a tkanín ako napríklad injekčné striekačky, hadičky, odberové sústavy, cievky, obväzy, preväzy, masky čiapky, rúšky, chirurgické rukavice a podobne.
           

    

Zdravotnícke pomôcky vhodné pre sterilizáciu žiarením.

Sterilizácia zväzkom elektrónov prináša niekoľko výhod. Sterilizácia prebieha vo vlastných finálnych obaloch pomôcok resp. transplantátov a tak nevzniká riziko opätovnej kontaminácie. Sterilizácia zväzkom nezanecháva reziduá a nedochádza pri nej k výraznejším zmenám biologických ani mechanických vlastností sterilizovaného objektu. Okrem toho, najnovšie štúdie potvrdzujú v prípade radiačnej sterilizácie zníženie antigenicity transplantátu. V spolupráci s Očnou klinikou SZU a UNB (Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. C. a M.) pripravuje UCEA technológiu sterilizácie očných rohoviek pre transplantáciu pacientom.Liečba ťažkých popálenín vyžaduje prísnu sterilitu používaných zdravotníckych pomôcok. Na Univerzitnej nemocnici Bratislava – Ružinov využívajú pre dočasnú ochranu poškodenej kože počas liečby aj alternatívne možnosti, akými sú bravčová a ľudská koža. Pre ich sterilizáciu bol využitý aj urýchľovač elektrónov UCEA SZU v Trenčíne.

     

    

Sterilizácia očnej rohovky pre transplantáciu a kože pre liečbu popálenín.Terapia ťažko liečiteľných kožných ochorení patrí rovnako medzi oblasti, v ktorých môže pomôcť technológia sterilizácie zväzkom elektrónov. Na Ústave zoológie SAV v Bratislave sa skúma nekonvenčná terapia takýchto ochorení pomocou medovicového medu. Likvidáciu mikroorganizmov v mede pred jeho aplikáciou pacientom zabezpečila práve úprava medu zväzkom elektrónov na UCEA SZU v Trenčíne.
 

 

Sterilizácia medu používaného pri liečbe kožných ochorení v spolupráci s Ústavom zoológie, Slovenská akadémia vied v Bratislave

 

 

 

Kvalita životného prostredia výraznou mierou ovplyvňuje zdravie jeho obyvateľov. Kontaminácia životného prostredia toxickými látkami môže mať dlhodobo negatívne následky na ľudské zdravie. Jedným zo závažných ekologických problémov východného Slovenska je kontaminácia pôdy v okolí Strážskeho polychloridovanými bifenylmi (PCB), pochádzajúcimi z chemickej výroby. Jedná sa o pomerne rozsiahlu oblasť s plochou cca 3000 km2. PCB postupne preniká do podzemných vôd a za posledné desaťročie jeho koncentrácia niekoľko násobne prekračuje povolené limity a degraduje kvalitu vody v blízkej Zemplínskej šírave. Odstraňovanie PCB horením pri vysokej teplote má za následok znečistenie ovzdušia, preto sa hľadá vhodnejšia metóda . Na UCEA SZU sa pri úvodných experimentoch podarilo pomocou urýchľovača výrazne znížiť obsah PCB v pôde bez vedľajšieho znečistenia a vypracováva sa projekt, ktorý by pomocou urýchľovača dekontaminoval celé zasiahnuté územie Strážskeho.

 

    

Oblasť na východnom Slovensku zamorená PCB.

Bahno kontaminované PCB ošetrené elektrónovým urýchľovačom.


Dekontaminácia korenín a potravín patrí medzi ďalšie aplikácie urýchľovačov elektrónov.Koreniny zamorené parazitmi sú pomocou urýchľovača elektrónov zbavené aj ich zárodkov:

 

 

 

Urýchľovač elektrónov môže byť použitý aj na testovanie radiačnej odolnosti materiálov a zariadení voči elektrónom a vysokoenergetickým fotónom. Na obrázku je polohovací motor pre LHC v CERNe testovaný na UCEA.

 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.09.2020