KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 


MUDr. Katarína Macková
adresa Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
tel.: +421 2 59370 252
e-mail: katarina.mackova@szu.sk

 

Základná charakteristika odboru:

 

  • zabezpečuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností;
  • zabezpečuje personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít,
  • vedie databázu vydaných dokladov o ďalšom vzdelávaní
  • vedie register zaradených zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania ministerstvami uvedenými  v § 47 zákona 576/2004
  • vedie databázu zaradených zdravotníckych pracovníkov inými vzdelávacími ustanovizňami;  

EVIDENCIA žiadostí o zaradenie - vedenie databázy, vedenie kompletnej korešpondencie odboru

 

  zodpovedný referent: Helena Koleková +421 2 59370 457
      helena.kolekova@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019