KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
Oznamy AS FVZ  
 
 
Pripravované akcie FVZ  

Doktorandské štúdium FVZ

 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Kontakt

telefón: +421-2-59370-561
e-mail: eva.horvathova@szu.sk


Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-316


Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

 

Doktorandské štúdium

Fakulta verejného zdravotníctva SZU má akreditovaný študijný program

verejné zdravotníctvo študijný odbor verejné zdravotníctvo

 

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

 1. Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 363/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška č. 614 /2002 MŠ SR o kreditovom systéme štúdia
 4. Kritéria MZ SR pre vydanie kladného stanoviska pre Akreditačnú komisu vlády SR k štúdijným programom nelekárskych štúdijných odborov pre oblasť zdravotníctva
 5. Študijný poriadok kreditového systému doktorandského štúdia
 6. Smernica k písaniu prác

Prihláška na doktorandské štúdium (PDF, DOC)

 • Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.
 • Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
 • Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia


Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.


Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

 • vyvesené na úradnej výveske fakulty
 • zverejnené na webovej adrese SZU (TU)
 • sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium, habilitačné, vymenúvacie a rigorózne konania

Prihláška
 
Formulár prihlášky je na webovej stránke univerzity, resp. možno si ho zakúpiť v predajni tlačív Ševt-u.


Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.
Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Smernica dekana fakulty – Zásady doktorandského štúdia na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie doktorandského štúdia


Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava  a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 1/2010 o náležitostiach záverečných prác (dostupná na www.szu.sk).


Všetky zverejnené dokumenty, týkajúce sa doktorandského štúdia nájdete v časti "Dokumenty na stiahnutie"

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2021