Predstavitelia Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

 
dekan
     
 

 

prof. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

 

prof. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc.

prodekan pre praktickú výučbu

  PhDr. Matej MUCSKA, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

 

doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc.

predseda Akademického senátu FVZ

 

 
 
Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva SZU
(od 13.11.2014 do 13.11.2018)
 
 
Predsedníctvo AS FVZ SZU
 
Predsedníčka senátu
doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.

Tajomník
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 
Podpredseda pre zamestnaneckú časť
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 
Podpredseda pre študentskú časť
Mgr. Veronika Kyjacová
 

Členovia AS FVZ SZU
 
Zamestnanecká časť
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 • PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
Študentská časť
 • Mgr. Veronika Kyjacová
 • Beáta Havlíková
 • Kristína Lisková
 • Beáta Orlická

 

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva SZU

 

Interní členovia:

 1. Predseda:
  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. - dekan
 2. Podpredseda:
  prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – prodekan pre VVDŠ
 3. Tajomník:
  RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

 4. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 5. RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 6. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 7. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 8. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 9. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 10. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
 11. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 12. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 13. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 14. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 15. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 16. PhDr. Matej Mucska, PhD.
 17. MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 18. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 19. PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 20. prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
 21. prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 22. RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 23. MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

  Externí členovia:

 24. JUDr. Helena Csémyová
 25. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 26. doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. prof.
 27. doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.
 28. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
 29. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 30. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 31. prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 32. doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
 33. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

 

Kolégium dekana

 

 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • doc. PhMr. Marta Hurbánková, PhD.
 • doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
 • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
 • PhDr. Matej Mucska, PhD.
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0