Prípravný kurz pre uchádzačov.
 
Študijný program:

  • fyzioterapia
  • urgentná zdravotná starostlivosť


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Vám ponúka možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu z plávania a motorických testov, ktoré sú súčasťou skúšky fyzickej zdatnosti v termíne:

11. 3. 2017        v čase od 09,00 h do 12,00 h

Obsahová náplň kurzu:

  • overenie úrovne pohybových schopností a zručností na základe vybraných testovacích kritérií:
  1. Plávanie - 100 m zvoleným plaveckým spôsobom
  2. Vytrvalostný člnkový beh (bežecký test)
  3. Ľah - Sed (60s)
  4. Skok do diaľky z miesta
  5. Kľuky

Registrácia: Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 14, B-001

  • účastníci kurzu dostanú audio nahrávku zvukových signálov bežeckého testu (je potrebné si priniesť vlastné USB)
  • počas kurzu bude s uchádzačmi konzultované technické prevedenie motorických testov a prípadné možnosti zlepšenia výkonov v jednotlivých testoch priamo s univerzitnými pedagógmi

Cena prípravného kurzu: 10 €

Poplatok:

uhradiť bankovým prevodom na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici do 28. 2. 2017. Doklad o úhrade odovzdať dňa 11. 3. 2017 o 8.30 h pri registrácii v miestnosti č. B-001.

Adresát: SZU v Bratislave, Limbová 12, 833 01  Bratislava
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
Variabilný symbol: 1002008402


Prihláška: poslať na e-mailovú adresu: danica.capkova@szu.sk
do 28. 2. 2017, prihláška je záväzná, pozvánky už nebudeme posielať.

 


Prílohy: