Vedeckovýskumná činnosť Lekárskej fakulty SZU

 

RNDr. Zora Krivošíková, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a zahraničie

 

Adresa:

Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, B-216
ÚFKEF LF SZU
Limbová 14, 833 03 Bratislava

Kontakt:

tel.: +421-2-59370 748
e-mail: zora.krivosikova@szu.sk


Prodekan LF SZU je zodpovedný za:

  1. evidenciu projektov, grantov prípadne inej formy výskumnej činnosti v Slovenskej republike a medzinárodnej výskumnej činnosti v rôznej forme (spolupráca, participácia, vedenie)
  2. za evidenciu správ za jednotlivé roky, evidenciu zápisníc z kontrolných dní riešenia, za evidenciu výsledkov priebežných i záverečných správ projektov a oponentúr grantov
  3. za organizačné zabezpečenie výskumnej činnosti, alebo jej časti, ktorá prebieha na pracoviskách LF SZU v rámci vyššie uvedených výskumných činností, na ktorých sa zúčastňujú interní aj externí pracovníci LF SZU
  4. perspektívne, ak sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, za opätovné zavedenie inštitucionalizovaného výskumu
  5. organizáciu a vedenie ŠVOČ na LF SZU
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.12.2019