Vedeckovýskumná činnosť Lekárskej fakulty SZU

 

doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a zahraničie


Kontakt:

UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, Bratislava
tel.: +421 2  6867 2039
e-mail: petr.kolar@pe.unb.sk


Prodekan LF SZU je zodpovedný za:

  1. evidenciu projektov, grantov prípadne inej formy výskumnej činnosti v Slovenskej republike a medzinárodnej výskumnej činnosti v rôznej forme (spolupráca, participácia, vedenie)
  2. za evidenciu správ za jednotlivé roky, evidenciu zápisníc z kontrolných dní riešenia, za evidenciu výsledkov priebežných i záverečných správ projektov a oponentúr grantov
  3. za organizačné zabezpečenie výskumnej činnosti, alebo jej časti, ktorá prebieha na pracoviskách LF SZU v rámci vyššie uvedených výskumných činností, na ktorých sa zúčastňujú interní aj externí pracovníci LF SZU
  4. perspektívne, ak sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, za opätovné zavedenie inštitucionalizovaného výskumu
  5. dohliada na organizáciu a priebeh ŠVOČ na LF SZU

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021