KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

 
 
 
 
 
 

Jednotka zabezpečenia kvality

 

Vedenie SZU považuje zabezpečenie systému kvality vo svojich laboratóriách za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

 

Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené podľa EN ISO/IEC 17025:2005,  správnou laboratórnou praxou (SLP),  správnou výrobnou praxou (SVP), správnou klinickou praxou (SKP), zákonom č.140/1998 Z.z. o liekoch a zákonom o metrológií.   

 

Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj  k pedagogickej činnosti.

 

JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK) zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu.

 

Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality za rok 2007

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.02.2019