Rektor SZU ocenil študentov a pedagógov


 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil dňa 19. novembra 2019 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Pochvaly rektora za reprezentáciu našej univerzity a Ďakovné list rektora za rozvíjanie odborných a osobnostných kvalít študentov našej Alma mater. Slávnostné prijatie ocenených pedagógov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity rektorom pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva sa uskutočnilo v Aule vedeckej rady SZU

Medzinárodný deň študentstva spája vedenie SZU tradične s ocenením tých študentov univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí a taktiež tí pedagógovia fakúlt, ktorí sa významne zaslúžili o mnohé vedecké i odborné úspechy našich študentov.

Ocenenia za rok 2019

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021