Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala certifikát kvality ESTS – Europen Society Of Thoracic Surgeons.
 
Klinike hrudníkovej chirurgie SZU a UNB sa po niekoľkoročnom snažení podarilo získať akreditáciu Európskej spoločnosti hrudníkových chirurgov (ESTS - European Society Of Thoracic Surgeons) a certifikát kvality spoločnosti.
 
Cieľom akreditácie ESTS je zjednotiť medicínsku prax a výkon hrudníkovej chirurgie podľa aktuálnych poznatkov naprieč európskými pracoviskami a tým zvýšiť na základe objektívnych ukazovateľov kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v obore. Tento inštitút v rámci ESTS vznikol v roku 2010 s prvým akreditovaným klinickým pracoviskom v roku 2011. Odvtedy získalo tento štatút len približne 13 pracovísk, čo svedčí o mimoriadne prísnych podmienkach, ktoré musí daná klinika splniť. Kľúčovým faktorom je počet veľkých hrudnochirurgických operačných výkonov a ich lege artis prevedenie, podľa aktuálnych guidelinov spoločnosti. Podrobné údaje o klinickom stave pacienta, predoperačných vyšetreniach, priebehu operácie, pooperačných komplikáciách a následných kontrolách sú v súlade GDPR zadávané do ESTS databázy. Po dosiahnutí určitého množstva výkonov za obdobie 3 rokov, je pracovisko kontaktované príslušnými orgánmi európskej spoločnosti za účelom externého auditu. Pri audite sa následne prihliada na množstvo faktorov, ktoré musí moderné pracovisko hrudníkovej chirurgie spĺňať, od vybavenia a počtu operačných sálov, cez široké spektrum operačných výkonov, po výučbu, materiálno-technické zabepečenie, pooperačnú starostlivosť pacientov na JIS resp. KAIM, prítomnosť patológie, alebo endobronchiálnej sonografie. Najdôležitejším bodom je overenie správnosti údajov v databáze a dosiahnutie prísnej hranice v rámci skórovacieho systému databázy. Následne je vypracovaná správa predložená akreditačnej komisii ESTS, ktorá po zvážení všetkých podkladov zamietne, alebo schváli akreditáciu pracoviska. Naše pracovisko začalo prispievať do databázy okolo roku 2013. V roku 2017/2018 bol vykonaný audit a úspešné zavŕšenie tohto procesu. Na výročnom stretnutí ESTS v Dubline, v Írsku bola 9.6.2019 Klinike hrudníkovej chirurgie SZU a UNB  oficiálne udelená akreditácia ESTS a certifikát kvality spolu s pracoviskom v Turíne.

Aktuálne sa naše pracovisko zaradilo medzi 10 pracovísk, ktoré majú štatút akreditácie Európskej spoločnosti hrudníkových chirurgov. Certifikát má platnosť 3 roky, s následným ďaľším predĺžením na základe auditu. Medzi hlavné výhody okrem prestíže patrí  prístup a participácia kliniky na veľkých medzinárodných projektoch a užšia spolupráca so špičkovými pracoviskami v obore, rovnako pomoc pri rozbiehaní vlastných vedeckých projektov.
 

Viac informácii na:

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021