Mamičky zo Slovenska sa môžu zúčastniť monitoringu materského mlieka, ktorú na Slovensku koordinuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Environmentálny program Organizácie spojených národov (UNEP) stoja za naliehavým tlakom na znižovanie perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v životnom prostredí a v ľudskej populácii. Nakoľko je účinný, pomôže odhaliť celosvetová štúdia zisťovania obsahu týchto látok v materskom mlieku.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) organizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici a Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v podmienkach SR biomonitoring materského mlieka.

 

Mamičky zo Slovenska sa môžu zúčastniť tejto štúdie, do ktorej sa už začal realizovať nábor a zber mlieka potrvá  do konca septembra 2019.

 

Po súhlase s účasťou na štúdii podpíše matka informovaný súhlas, vyplní s pracovníkom štúdie dotazník a nazbiera približne 50 ml svojho materského mlieka.

Do štúdie môže byť zaradená žena, ak:

  • je prvorodička
  • je zdravá a má zdravé dieťa 
  • nemá viac ako 30 rokov
  • môže mlieko nazbierať v 3 - 8 týždni po pôrode
  • dojčí iba jedno dieťa (nie dvojičky)
  • žije v Slovenskej republike posledných 10 rokov
  • nemá bydlisko v špecificky znečistenom regióne (napríklad v takom, kde sa v minulosti vyrábali PCB a pod.)

Kontakty pre záujemkyne:

lubica.murinova@szu.sk
milada.estokova@uvzsr.sk

 

Detekcia POPs v materskom mlieku matiek zo Slovenska prispeje k ochrane životného prostredia, bezpečnosti potravín a v konečnom dôsledku k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Výsledky biomonitoringu napomôžu plneniu hlavného cieľa Štokholmského dohovoru, ktorým je znižovanie množstva nebezpečných chemických látok v životnom prostredí a v ľudskej populácii.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021