Otvorenie akademického roka 2018/2019 na SZU.19.9. 2018 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený nový akademický rok. Na úvod slávnostného zhromaždenia akademickej obce privítal prorektor prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc., prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie, štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc. členov vedenia univerzity, členov vedenia jednotlivých fakúlt, ako aj študentov univerzity.


Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, vo svojom prejave spomenul význam existencie SZU a vyzdvihol jej poslanie s ohľadom na spoločenské dianie. Poďakoval všetkým členom akademickej obce – vedeckým pracovníkom, pedagógom, administratívnym pracovníkom a študentom za vyvíjanie maximálneho úsilia pri reprezentovaní SZU. Zaželal im do nového akademického roku 2018/2019 veľa pracovných a študijných úspechov, pevné zdravie a spokojný osobný život.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021