Deň otvorených dverí na SZU v Bratislave

Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí. Na podujatí sa zúčastnilo viac  ako 300 študentov, mnohí prišli v sprievode svojich učiteľov. Podujatie bolo organizované ako „dvojkolové“. Okrem tradičného začiatku o 9-tej hodine sme pre záujemcov program zopakovali aj o12-tej hodine. Ako sa ukázalo, bol to správny krok, pretože takýchto záujemcov bolo viac ako stovka.

Celouniverzitné podujatie svojím príhovorom otvoril prorektor pre pregraduálne štúdium SZU doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim.prof. Sústredil sa najmä na to, aby predstavil SZU a jej  silné stránky. Po zodpovedaní otázok, týkajúcich sa štúdia a po  živej  diskusii,  sa uskutočnila prehliadka vybraných priestorov jednotlivých fakúlt a univerzity. V rámci sekcií sa návštevníci mohli detailnejšie oboznámiť so zameraním študijných programov, laboratórnym a prístrojovým vybavením jednotlivých pracovísk. Diskusie so študentmi boli bohaté, a ukázalo sa, že priamy kontakt so záujemcami je nenahraditeľný. O tom svedčí množstvo otázok, ktorými boli vyučujúci zasypaní. Návštevníci využili v širokom meradle aj možnosť neformálnej komunikácie so zástupcami študentov, ktorí sa na podujatí už tradične podieľajú, nakoľko zvládnutie takého počtu záujemcov si vyžaduje perfektnú organizáciu a súčinnosť.

Veríme, že SZU svojou ponukou oslovila návštevníkov DOD a s viacerými z nich sa stretneme už ako so študentmi v budúcom akademickom roku.

 


 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0