Otvorenie akademického roka 2017/2018 na SZU

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. , v pondelok 18. septembra 2017 v Aule Dionýza Diešku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na slávnostnom zhromaždení akademickej obce otvoril nový akademický rok 2017/2018.

 

viac...


     
        

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave informuje odbornú verejnosť, zamestnancov a študentov univerzity, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil záver kontroly použitého postupu, ktorý predchádzal uzavretiu Koncesnej zmluvy o spolupráci pri údržbe a vytvorení parkovacích miest vrátane ich prevádzky. Uvedený záver vyjadrený v „Zázname o kontrole“ zo dňa 25.júla 2017 konštatuje, že ....

“vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní nebolo v uvedenom prípade z predloženej dokumentácie zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaného“.

K uvedenej problematike odzneli verejne v ostatných mesiacoch viaceré vyjadrenia, ktoré boli protichodné k tomuto záveru a boli založené len na domnienkach, pričom prispeli k poškodeniu pravdivého obrazu o riadiacich procesoch na univerzite. Preto považujeme za dôležité, aby sme zverejnením aj tejto informácie prispeli k utváraniu reálneho obrazu o Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

   
     
     
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave kategoricky nesúhlasí s návrhom zákona o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave.


Dňa 27.6.2017 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh ZÁKONA o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predkladateľom je MZ SR spolu s MŠVVaŠ SR. Vedenie SZU po preštudovaní kompletnej zverejnenej dokumentácie v súvislosti s navrhovaným zákonom dospelo k záveru, že toto navrhované znenie zákona, tak ako bolo publikované na portáli právnych predpisov SLOVLEX, nie je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o vysokých školách) pre nedodržanie zákonných podmienok a postupu pri zlúčení vysokých škôl v zmysle tohto zákona.

viac...

 
     

Reprezentácia SR v Európskom výbore pre štandardizáciu CEN

Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce SZU v rámci programu Erasmus+ s Nemeckou komorou technických inžinierov (VDI) v Duesseldorfe bola doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. (Ústav mikrobiológie LF SZU) od 1. 8. 2017 na návrh Nemeckého normalizačného ústavu (DIN) nominovaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za národného reprezentanta SR - člena Európskeho výboru pre štandardizáciu CEN (European Committee for Standardization) v pracovnej skupine TC 264/WG 28 zaoberajúcej sa analýzou a zdravotnými následkami bioaerosólu vo vnútornom prostredí budov (Measurement of bioaerosols in ambient air and emissions). Pracovné stretnutia tímu expertov k príprave príslušných európskych noriem sa konajú v polročných intervaloch v sídle Nemeckej komory technických inžinierov (VDI) v Duesseldorfe.


Lekárska fakulta SZU má ďalšiu významnú členku profesorského zboru a to v odbore „Lekárska mikrobiológia“.


Dňa 9. mája 2017 si doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. prevzala od ministra obrany Českej republiky, Martina Stropnického menovací dekrét profesora v odbore „Lekárska mikrobiológia“. Menovací dekrét podpísal prezident Českej republiky Miloš Zeman na návrh vedeckej rady Univerzity obrany Českej republiky dňa 4. apríla 2017

viac...


     
 

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA VxBRATISLAVE
3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR
v uplatnení absolventov

 

 
  viac...  

Chceš byť?

   sestrou?

             fyzioterapeutom?

                       pôrodnou asistentkou?

                                 rádiologickým technikom?

                                           zdravotníckym záchranárom?

viac... 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKTUALITYrss  
9.6.2017 - Pokroky v akupunktúre 25.4.2017 - Kampaň "Dobrák od kosti" na SZU

V dňoch 9. až 11. júna 2017 sa konal v Brne XXIX. Congresus acupuncturae Bohe
...viac>>

zapojila do charitatívnej celoslovenskej kampane pod názvom
...viac>>
9.4.2017 - Tulipánový pochod 30.3.2017 - Vedenie SZU prijalo zástupcov Severného Cypra pre oblasť vzdelávania.

V Sade Janka Kráľa (Bratislava. Petržalka) sa konal prvý Tulipánový pochod
...viac>>

Členovia vedenia SZU prijali na oficiálnom stretnutí delegáciu zástupcov S
...viac>>

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.  © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0