KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Katedra fyzioterapie
PhDr. Jana Havlová, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

 PhDr. Jana Havlová, PhD.

 meno.priezvisko@szu.sk

 telefón 02/ 59 370 286

Pracovníci katedry:

 

 

 • prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
 • doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
 • PhDr. Daniela Čunčíková, PhD.
 • PhDr. Mikuláš Marci, MPH
 • PhDr. Štefan Tvarožek

Hlavné poslanie a činnosť katedry:


Katedra fyzioterapie začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti fyzioterapie. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečovaní výučby v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní . Tieto úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty/univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.


Zameranie činnosti katedry:

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a v ďalšom vzdelávaní,
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, komunitnými pracoviskami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Fyzioterapia,
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu fyzioterapeutov a fyzioterapeutickej praxi – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Fyzioterapeut,
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním,
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti,
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch:
  • v bakalárskom stupni v dennej a externej forme fyzioterapia,
  • v magisterskom stupni v externej forme fyzioterapia,
  • rigorózne konanie v odbore Fyzioterapia
 • v ďalšom vzdelávaní fyzioterapeutov (rehabilitačných pracovníkov, rehabilitačných asistentov v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach (pozri hlavnú stránku www.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému,
   • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému,
  • certifikovaná pracovná činnosť:
   • reflexná terapia podľa Vojtu
   • techniky terapie lymfedému,
 • v integrovanom kurze Hippoterapie.

Katedra organizuje:

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti fyzioterapie - workshopy, semináre

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021