KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra fyzioterapie
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Pracovníci katedry:

 • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
 • PhDr. Jana Havlová
 • PhDr. Jana Prokešová
 • MUDr. Eva Husarovičová, PhD., MHA
 • PhDr. Nina Sládeková, PhD.
 • doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.
 • PhDr. Štefan Tvarožek
 • Mgr. Mikuláš Marci
 • Mgr. Marta Poláková
 • PhDr. Anna Jančíková

Hlavné poslanie a činnosť katedry:


Katedra fyzioterapie začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti fyzioterapie. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečovaní výučby v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní . Tieto úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty/univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.


Zameranie činnosti katedry:

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a v ďalšom vzdelávaní,
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, komunitnými pracoviskami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Fyzioterapia,
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu fyzioterapeutov a fyzioterapeutickej praxi – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Fyzioterapeut,
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním,
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti,
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch:
  • v bakalárskom stupni v dennej a externej forme fyzioterapia,
  • v magisterskom stupni v externej forme fyzioterapia,
  • rigorózne konanie v odbore Fyzioterapia
 • v ďalšom vzdelávaní fyzioterapeutov (rehabilitačných pracovníkov, rehabilitačných asistentov v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach (pozri hlavnú stránku www.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému,
   • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému,
  • certifikovaná pracovná činnosť:
   • reflexná terapia podľa Vojtu
   • techniky terapie lymfedému,
 • v integrovanom kurze Hippoterapie.

Katedra organizuje:

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti fyzioterapie - workshopy, semináre

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0