KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Katedra pôrodnej asistencie
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
Limbová 12
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

 

        doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
meno.priezvisko@szu.sk

+421 2 59 370 626

 

Pracovníci katedry:

             
  PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 476
  PhDr. Emoke Takácsová, PhD. meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 476
       

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry

Katedra pôrodnej asistencie začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti pôrodnej asistencie. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečovaní výučby v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní v odboroch Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť. Tieto úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty/ univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Zameranie činnosti katedry:

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Pôrodná asistencia, v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania a v ďalšom vzdelávaní v odboroch Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, komunitnými pracoviskami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Pôrodná asistencia.
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu pôrodných asistentiek a praxi pôrodnej asistencie – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Pôrodná asistentka
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • pôrodná asistencia
 • v ďalšom vzdelávaní pôrodných asistentiek v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovanej pracovnej činnosti (pozri hlavná stránka ww.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
   • pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
  • certifikačné štúdium:
   • psychofyzická príprava na pôrod


Katedra organizuje:

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti pôrodnej asistencie - workshopy, semináre

 

Pracovníci katedry

Vedúca    
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. meno.priezvisko@szu.sk  +421 2 59 370 626
Pracovníci    
PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. meno.priezvisko@szu.sk  +421 2 59 370 476
PhDr. Emoke Takácsova, PhD. meno.priezvisko@szu.sk  +421 2 59 370 476

 

Študijné referentky

Denné štúdium

Emília Jurkovičová

meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 625
Ďalšie vzdelávanie
 
meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021