KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra pôrodnej asistencie
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

 

        doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
adriana.repkova@szu.sk

+421 2 59 370 626

 

Pracovníci katedry:

        prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.  
adriana.repkova@szu.sk

+421 2 59 370 478

  doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc. jaroslav.hinst@szu.sk

+421 2 59 370 270

  PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. jana.hrabcakova@szu.sk +421 2 59 370 476
  Mgr. Viera Sklářová, MPH viera.sklarova@szu.sk

+421 2 59 370 476

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry

Katedra pôrodnej asistencie začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti pôrodnej asistencie. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečovaní výučby v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní v odboroch Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť. Tieto úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty/ univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Zameranie činnosti katedry:

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Pôrodná asistencia, v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania a v ďalšom vzdelávaní v odboroch Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, komunitnými pracoviskami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Pôrodná asistencia.
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu pôrodných asistentiek a praxi pôrodnej asistencie – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Pôrodná asistentka
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • pôrodná asistencia
 • v ďalšom vzdelávaní pôrodných asistentiek v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovanej pracovnej činnosti (pozri hlavná stránka ww.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
   • pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
  • certifikačné štúdium:
   • psychofyzická príprava na pôrod


Katedra organizuje:

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti pôrodnej asistencie - workshopy, semináre

 

Pracovníci katedry

Vedúca    
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof. adriana.repkova@szu.sk  +421 2 59 370 626
Pracovníci    
prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. vlasta.zavodna@szu.sk  +421 2 59 370 478
    
PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. jana.hrabcakova@szu.sk  +421 2 59 370 476
Mgr. Viera Sklářová, MPH viera.sklarova@szu.sk  +421 2 59 370 476

 

Študijné referentky

Denné štúdium

Emília Jurkovičová

emilia.jurkovicova@szu.sk +421 2 59 370 625
Ďalšie vzdelávanie
Zdeňka Gašparová 
zdenka.gasparova@szu.sk +421 2 59 370 464

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0