KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Subatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Vedúci útvaru:

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH - poverená vedením

Pracovníci katedry:

 

 •  
 • PhDr. Andrea Krkošková, PhD.
 • Ingrid Kossúthová, dipl. sestra
 • Mgr. Lucia Bronišová
 • PhDr. Zuzana Várjasiová
 • PhDr. Janka Jarinová
 • PhDr. Iveta Béressová

Hlavné poslanie a činnosť katedry:

 

K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečovaní výučby v pregraduálnom vzdelávaní v dennej forme bakalárskeho štúdia, v externej forme magisterského štúdia a v ďalšom vzdelávaní. Okrem zabezpečovania výučby v odbore Ošetrovateľstvo zabezpečuje Katedra ošetrovateľstva pedagogickú činnosť aj v iných študijných odboroch realizovaných na FOaZOŠ a Lekárskej fakulte. Tieto úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty/ univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

 

Zameranie činnosti katedry:

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v prvom stupni Ošetrovateľstva ďalších nelekárskych odboroch a všeobecného lekárstva, v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania Ošetrovateľstvo a v ďalšom vzdelávaní;
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, komunitnými pracoviskami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore ošetrovateľstvo a rozvoja ošetrovateľskej praxe;
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi – katedra sa podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy v odbore ošetrovateľstvo podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie sestra;
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávacia činnosť smerujúca k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Subatedra poskytuje vzdelávanie:

v akreditovaných študijných programoch:

 • v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
 • v ďalšom vzdelávaní sestier v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach (pozri hlavná stránka ww.szu.sk)
  • špecializačné štúdium
   • anesteziológia a intenzívna starostlivosť
   • inštrumentovanie v operačnej sále
   • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
   • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
   • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
   • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
   • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
   • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
   • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
   • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
   • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
   • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
  • certifikačné štúdium:
   • audiometria
   • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
   • funkčné vyšetrovacie metódy
   • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 
   • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Katedra organizuje:

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti ošetrovateľstva, workshopy, semináre

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021