KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre vysokoškolské štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

 

prodekan pre praktickú výučbu

+421 2 59 370 282

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

 

arrow

Ústav zdravotníckej etiky
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Limbová 12-14
Bratislava
83303

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.              

č. dv. B-461, kl. 183, 769, 

Pracovníci:

Zástupca prednostu: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

č. dv. B-408, kl. 469, 


Sekretariát: Viera Rosnerová

č.dv.: B-456, kl. 180, e-mail: uze@szu.sk, viera.rosnerova@szu.sk

 

Vyučujúci – interní pracovníci ústavu

Profesori: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.      

Docenti: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

Odborní asistenti/asistenti: 0

 

Mimoriadni vyučujúci – interní pracovníci SZU

MUDr. Helena Glasová, PhD.

prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.

prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.


Mimoriadni vyučujúci – externí spolupracovníci

PhDr. Mária Gáliková

BeLic. Zuzana Grabczak PhD. 

Charakteristika pracoviska

 

Ústav zabezpečuje pregraduálnu výučbu medicínskej etiky pre študentov všeobecného lekárstva a študentov stomatológie Lekárskej fakulty SZU (v slovenskom a v anglickom jazyku) a výučbu zdravotníckej etiky, vrátane profesijnej etiky, pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov v rámci ich špecializačného a certifikačného štúdia i sústavného vzdelávania na tejto fakulte. Ďalej výučbu príslušných oblastí zdravotníckej etiky, vrátane profesijnej etiky, pre všetky smery pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU a na Fakulte verejného zdravotníctva SZU. Ústav organizuje na SZU vlastné anotované kurzy a iné školiace akcie v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých oblastiach zdravotníckej etiky, osobitne so zreteľom na potreby vzdelávania členov etických komisií, vedúcich zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych manažérov, ako aj pracovníkov v oblasti biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania. Zvláštna pozornosť sa venuje klinickej bioetike.

 

V spolupráci s Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave (ÚMEB n. f.) pracujú na pôde Ústavu Centrum pre etické komisie v Slovenskej republike (v rámci riešenia projektu FP7 EURECNET) a Central and East European Chair of Bioethics. Pokračuje spolupráca pri vydávaní medzinárodného vedecko-odborného časopisu Medicínska etika & Bioetika – Medical Ethics & Bioethics. Ústav na základe zmluvy o spolupráci využíva unikátnu vedecko-odbornú knižnicu ÚMEB n. f., zapožičané zariadenie a prístrojové vybavenie.

 

Pracovníci ústavu sa zapájajú do viacerých medzinárodných projektov a iniciatív na poli súčasnej zdravotníckej (medicínskej) etiky a bioetiky (Európa, USA). Sú členmi celoštátnych a medzinárodných odborných komisií a pracovných skupín, ako aj viacerých etických komisií.

 

Ústav sa v spolupráci s ÚMEB n. f. aktívne podieľa na postupnej rekonštrukcii a vybavení pridelených priestorov v sídle SZU. Má spracovaný ambiciózny plán ďalšieho rozvoja v rámci SZU, ako aj v celoštátnom a medzinárodnom kontexte.

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2020