KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Ústav zdravotníckej etiky
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

 

 

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

e-mail: jozef.glasa@szu.sk
tel.: +421 2 59370 547

č. dv.: B-461

Pracovníci:

Zástupca prednostu: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk

tel.: +421 2 59370 469

č. dv. B-408
 

Sekretariát:

 


Vyučujúci – interní pracovníci ústavu

Profesori: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.      
Docenti: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
Odborní asistenti/asistenti: 0
Doktorandi: 0

Mimoriadni vyučujúci – interní pracovníci SZU

MUDr. Helena Glasová, PhD.
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
+ prizývaní pedagogickí pracovníci fakúlt SZU

 

Mimoriadni vyučujúci – externí spolupracovníci

BeLic. Zuzana Grabczak, PhD.
BeLic. Paula Bicianová
+ prizývaní odborníci z praxe

 

Charakteristika pracoviska
 
Ústav rozvíja celý rad vysoko špecializovaných vedecko-odborných činností na viacerých navzájom súvisiacich úsekoch – pedagogickom, vedecko-výskumnom, publikačnom, odborne-konzultačnom, expertíznom a networkingovom, a to zároveň na celoštátnej i na medzinárodnej úrovni (podrobnejšie – pozri nižšie). Vo viacerých oblastiach predstavuje jediné odborné pracovisko svojho druhu na území Slovenska. Kontinuitne nadväzuje na činnosť Katedry medicínskej etiky IVZ (založenej 1991) a neskoršieho Ústavu medicínskej etiky a bioetiky IVZ (založeného 1992) resp. SPAM a neskôr SZU v Bratislave. Od roku 2011 ústav funguje pod súčasným názvom.    

Zabezpečuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu zdravotníckej etiky, osobitne medicínskej a ošetrovateľskej etiky, manažérskej etiky a bioetiky pre všetky fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

V spolupráci s inými pedagogickými útvarmi SZU zabezpečuje aj výučbu zdravotníckej etiky, osobitne medicínskej a ošetrovateľskej etiky, manažérskej etiky a bioetiky v programoch kurzov, školiacich miest, workshopov a iných edukačných aktivít organizovaných týmito pracoviskami v rámci programov špecializačného štúdia, certifikačného štúdia a kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, osobitne lekárov a sestier, ale aj ostatných kategórií pracovníkov v zdravotníctve, vrátane zdravotníckych manažérov.
 
V spolupráci s Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave (ÚMEB n. f.) pracujú na pôde ústavu Centrum pre vzdelávanie etických komisií v Slovenskej republike (v nadväznosti na projekt EÚ EUREC) a Central and East European Chair of Bioethics. Pokračuje spolupráca pri redigovaní a vydávaní medzinárodného vedecko-odborného časopisu Medicínska etika & Bioetika – Medical Ethics & Bioethics (od roku 1994). Ústav na základe zmluvy o spolupráci využíva unikátnu vedecko-odbornú knižnicu ÚMEB n. f., zapožičané zariadenie a prístrojové vybavenie.
 
Pracovníci ústavu sa zapájajú do viacerých medzinárodných projektov a iniciatív na poli súčasnej zdravotníckej, osobitne medicínskej a ošetrovateľskej etiky a bioetiky (Európa, USA). Sú členmi celoštátnych a medzinárodných odborných komisií a pracovných skupín, ako aj viacerých etických komisií. Prednosta ústavu je predsedom Etickej komisie MZ SR (ide o tzv. „národnú (bio)etickú komisiu“ SR) a členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Pracovníci ústavu pacujú ako hodnotitelia, oponenti a posudzovatelia vedecko-výskumných projektov pre domáce a zahraničné grantové agentúry (najmä EK: Horizn2020, IMI, COST, ESF, APVV, KEGA, VEGA a iné), diplomových, doktorských a habilitačných prác, a sú členmi príslušných examinačných komisií.

Ústav udržuje rozsiahlu sieť odborných a vedeckých kontaktov v celoštátnom a v medzinárodnom meradle. Do svojich aktivít prizýva špičkových odborníkov z domáceho prostredia i zo zahraničia. Podieľa sa, formou zabezpečenia školiteľa – špecialistu na vedení doktorandov na iných VŠ v SR.        
 
Pedagogické aktivity
(bude aktualizované)

FOaZOŠ
LF
FVZ

Vedecko-výskumné aktivity (bude aktualizované)
Expertízne a odborno-konzultačné aktivity
(bude aktualizované)
Medzinárodná spolupráca
(bude aktualizované)
Publikačné aktivity
(bude aktualizované)
 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 01.07.2022