KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Ústav výživy
doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Prednosta ústavu:

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

meno.priezvisko@szu.sk

Pracovníci ústavu:

 • RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
  samostatný vedecký pracovník 
 • Ing. Katarína Dostálová

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Preventívno-medicínska úloha výživy a antioxidačná ochrana organizmu v etiopatogenéze chronických neinfekčných chorôb. Pozornosť sa venuje antioxidačným účinkom prírodných bioaktívnych látok a to vitamínov A, C, E a vitamínov skupiny B, mikronutrientu selénu, bioflavonoidov kvercetínu a katechínov u ochorení vyvolaných oxidačným stresom.
Príprava funkčných, zdraviu prospešných potravín na báze celozrnných múk so zvýšeným obsahom vlákniny a bioaktívnych látok, ktoré pochádzajú z prírodných zdrojov (zelený čaj, cibuľa, hroznové zrnká, červená ďatelina a pod.).

Na oddelení sa vyvíjajú, modifikujú a validujú metódy pomocou HPLC, LC-MS/MS, Elisa a ďalších prístrojov  na stanovenie fytonutrientov nielen v potravinových komoditách, ale i v biologickom materiáli.

Aktívne sa zapájame do zverejnených výziev- MZ SR; APVV; ASFEU -OPV, OPVaV; 7RP a iné.

Pracovníci oddelenia vypracúvajú oponentské posudky na bakalárske, diplomové, doktorandské, doktorské, dizertačné práce, navrhované výskumné projekty, záverečné správy štátnych výskumných projektov a taktiež recenzie publikácií, ktoré sú uverejňované v rôznych odborných, ale i laických časopisoch.

Odborná spolupráca na riešení pilotných prác a projektov s FCHPT STU v Bratislave; PriF UK v Bratislave; LF UK v Bratislave; NÚSCH, a.s.; ÚEO SAV; MPRV SR- EFSA; UK LF UK, SZU a UNB s CpTO v Bratislave. Taktiež aktívna spolupráca s jednotlivými fakultami v rámci SZU.

 

Pedagogická činnosť:

Aktívna účasť na vedení prednášok a seminárov z odboru chémie, biochémie, výživy, metabolizmu živín a epidemiológie neinfekčných ochorení

 • na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
 • na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných študií SZU v Bratislave
 • na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave
 • na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Odborné vedenie študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia. Aktuálne vedieme 3 doktorandov z FVZ SZU v Bratislave:

1.RNDr.Beáta HANUŠNIAKOVÁ - „Využitie LC-MS/MS metódy pre skríning vybraných parametrov chronických ochorení“

2.Ing.Kristína MAJEROVÁ - „Efektivita využívania fondov pre podporu vedy, výskumu a vzdelania vo verejnom zdravotníctve“

3.Ing.Jana PRÍBOJOVÁ - „Stanovenie vybraných parametrov antioxidačno-prooxidačného statusu u zdravých tehotných žien“

 

Riešené projekty:

 

1.Projekt: Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek (Zmluva č.568/2012, účelová dotácia MZ SR)

 

Monitorovanie imunosupresív napomáha nastaviť optimálnu dávku pre terapeutickú účinnosť pri liečbe rejekcii orgánov. Celosvetovo sa v klinickej imunológii využíva simultánne stanovenie 4 imunosupresív (cyklosporín, takrolimus, sirolimus a everolimus) kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS). Výhodou tejto metódy je vyššia citlivosť a špecificita.

Na základe úspešného zavedenia metodického postupu sa vytvorila spoluprácu s Urologickou klinikou LF UK, SZU a UNB s Centrom pre transplantácie obličiek pod vedením MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD.

 

2.Projekt: Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia, itms: 26240120033

Projekt je zameraný na:

-zvýšenie výskumného potenciálu v oblasti environmentálnych vplyvov, integrácia špičkových kolektívov umožňujúca plné využitie medzinárodnej spolupráce

-podpora realizácie výskumných projektov na SZU

-vytvorenie databázy environmentálnych vplyvov ako nástroja pre efektívne modelovanie a podporu tvorby politík verejného zdravotníctva

Riešenie projektu je predĺžené do 31.12.2014.

 

Ukončené projekty na našom oddelení podporené agentúrou ASFEU:

 

1.Projekt: „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík (VEGETA)“, itms: 26240220022

 

Projekt realizovaný v rámci výzvy podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.

Kód výzvy:OPVaV-2008/4.2/01- SORO

Výška NFP: 487 790,00 EUR

Termín realizácie projektu 10/2009 – 05/2012

Partner projektu: STU

Dopytovo-orientovaný projekt

 

Projekt sa ucelene zaoberá problematikou zdravotných efektov rastlinnej potravy. Strava je jedným z významných ukazovateľov pôsobiacich na zloženie črevnej mikroflóry. Je dôležité sledovať a zároveň modulovať zloženie prijímanej potravy pri prevencii, či liečbe niektorých ochorení. Zistené údaje v našej štúdii potvrdzujú, že pravidelná konzumácia ovocia, zeleniny, tmavých alebo celozrnných produktov, obilných klíčkov, rastlinných olejov a olejnatých semien bohatých na minerálne a stopové látky, mono- a polynenasýtené mastné kyseliny, antioxidačné vitamíny, vlákniny, komplexné sacharidy, flavonoidy a nutrienty spolu so zdravým životným štýlom chránia pred degeneratívnymi ochoreniami. Naše výsledky indikujú, že vegetariánska výživa môže reprezentovať efektívnu prevenciu ochorení. Priaznivé efekty na zdravie môže zabezpečovať tiež optimálna tradičná výživa s dostatočnou konzumáciou ochranných potravinových komodít.  

 

V projekte boli plánované a naplnené nasledovné merateľné ukazovatele výsledku projektu:

 

 1. Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva - plán: 473 590,00Eur, pričom sme naplnili ukazovateľ na 91,27% (432 238,68 Eur).
 2. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch- plán: v počte 14, pričom sme momentálne naplnili ukazovateľ v počte 28, čiže sme naplnili stav na 200%.
 3. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch - plán: v počte 4, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 4, čiže sme naplnili stav na 100,00%.
 4. Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy - plán: v počte 2, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 6, čiže sme naplnili stav na 300,00 %. Konkrétne MUDr. Kristína Klenovicsová, Ing. Jana Máleková (Príbojová), RNDr. Martina Valachovičová, PhD., Ing. Lucia Bírošová, PhD., Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.a Ing. Petra Olejníková)
 5. Počet zorganizovaných konferencií - plán 1, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 1 konferencia, čiže sme naplnili stav na 100%

PRÍSPEVOK K PROJEKTU ZAMESTNANOSTI

Na projekte sa aktívne zúčastňovali traja doktorandi, ktorí boli zaradení nad rámec hodnotiteľných výsledkov. Bolo vytvorené jedno pracovné miesto výskumný pracovník do 35 rokov, taktiež bolo udržaných 30 pracovných miest.

 

Ďalších 10 rokov od ukončenia projektu sa monitoruje udržateľnosť projektu a naplnenie dopadov.

Viac informácií o projekte nájdete na web stránke: www.rastlinnapotrava.sk.

 

2.Projekt: „Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou (TABU)“, itms: 26240220023

 

Projekt realizovaný v rámci výzvy podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.

Kód výzvy:OPVaV-2008/4.2/01- SORO

Výška NFP: 484 310,00 EUR

Termín realizácie projektu 10/2009 – 12/2011

Partner projektu: LF UK, NÚSCH a.s.

Dopytovo-orientovaný projekt

 

Štúdie sa zúčastnilo 70 vhodných pacientov. Z  analyzovaných výsledkov možno konštatovať, že podanie BMAC (bone-marrow autologous cells) spracovaných pomocou špeciálnych kitov prinieslo zlepšenie hojenia a záchranu končatiny 73% pacientov v 6-mesačnom sledovaní, čo poukazuje na veľmi dobrú účinnosť danej liečby. Na to, aby sa táto výskumná liečebná metóda stala klinicky dostupnou, sú potrebné výsledky väčších randomizovaných, placebom kontrolovaných a dvojito zaslepených štúdií, ktoré dajú odpoveď na viacero doteraz nezodpovedaných otázok, dotýkajúcich sa popri samotnej účinnosti aj optimálneho zdroja bunkového materiálu, jeho zloženia, spôsobu jeho prípravy a aplikácie, úlohy opakovanej aplikácie, možnosti alogénneho podania a pod.

 

Projekt bol zaradený do brožúry „Príklady dobrej praxe“ (2011, str.22-23), ako jeden z úspešných projektov výskumu a vývoja finančne podporeného z operačného programu „Výskum a vývoj“.

 

V projekte boli plánované a naplnené nasledovné merateľné ukazovatele výsledku projektu:

 

1. Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva- plán: 484 310,00 EUR, pričom sme naplnili ukazovateľ na 94,68% (458 546,58 EUR).

2. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch plán v počte 3, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 7, čiže sme naplnili stav na 233,33 %.

3. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch - plán: v počte 3, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 3, čiže sme naplnili stav na 100,00 %.

4. Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu- muži- plán: v počte 2, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 3, čiže sme naplnili stav na 150,00 %. Konkrétne MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Pavel Šiarnik, MUDr. Pavol Janega, PhD.

 

PRÍSPEVOK K PROJEKTU ZAMESTNANOSTI

Na projekte sa aktívne zúčastňovali dvaja doktorandi, ktorí boli zaradení nad rámec hodnotiteľných výsledkov. Bolo vytvorené jedno pracovné miesto pre vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, taktiež bolo udržaných 15 pracovných miest.

 

Ďalších 10 rokov od ukončenia projektu sa monitoruje udržateľnosť projektu a naplnenie dopadov.

 

Ďalšie projekty, ktoré boli riešené pracovníkmi oddelenia:

 

 1. projekt: „Vývoj metodiky pre stratégiu alternatívneho testovania pre posúdenie toxikologického profilu nanočastíc používaných v lekárskej diagnostike (NanoTEST)“, 7RP, RO-2494/09-221/3, doba riešenia 2010-2012
 1. projekt: „Frekvencia obezity na Slovensku. Vzťah medzi genotypom a zdravotnými rizikami (OBEZGEN)“, MZ SR, doba riešenia 2007-2010
 1. projekt: „Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb (SEPHYNA)“, MZ SR, doba riešenia: 2007-2011
 1. projekt: „Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing (COMICS)“, 6RP, doba riešenia 2007-2009
 1. projekt: „Folát a genotoxické poškodenie v ľudskej placente“,APVV, doba riešenia 2007-2009
 1. projekt: „Environmentálna expozícia xenobiotikám a genotoxické poškodenie placenty“,  APVV, doba riešenia 2006-2007
 1. projekt: „Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni“,MZ SR, doba riešenia 2006-2007
 1. projekt: „Úloha genetickej predispozície, imunitného systému a výživy v procese starnutia“, APVV, doba riešenia 2005-2007
 1. projekt: „Prenatálna/postnatálna expozícia environmentálnym xenobiotikám a vývoj alergií   u detí v predškolskom  veku“, APVV,doba riešenia 2005-2008
 1. projekt: „Zdravotné aspekty bioaktívnych látok vo funkčných potravinách rastlinného pôvodu a ich účinky na antioxidačný status“,MP SR, doba riešenia 2003-2005
 1. projekt: „Výskum výživy a životného štýlu troch etnických skupín populácie v SR“, MZ SR, doba riešenia 2001-2003
 1. projekt:„Mechanizmy toxicity azbestom substituovaných minerálnych vlákien (FIBRETOX)“, 5RP, doba riešenia 2000-2003
 1. projekt:„Európska štandardná komisia pre oxidačné poškodenie DNA (ESCODD)“, 5RP, doba riešenia 2000-2003
 1. projekt: „Alternatívne stravovanie a metabolizmus v dôsledku rizikových a ochranných faktorov výživy,MZ SR, doba riešenia 1998-2002

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021