KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Katedra profesijného rozvoja učiteľov
PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03


PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. - poverená vedením

 

 Pracovníci:

 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH

Súčasný legislatívny stav v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na výkon zdravotníckych povolaní ako napríklad: Zákon Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009  o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.  445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ďalších, si vyžiadal aj  formálne usporiadanie vedenia odbornej edukácie na stredných zdravotníckych školách v SR zriadením „Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov “ s úlohami vyplývajúcimi z uvedených zákonov a vyhlášok.

 

Katedra je najvyšším orgánom vedenia odbornej edukácie na 30 zdravotníckych školách v SR s počtom  približne 500 odborných učiteľov.

 

Odborne usmerňuje  20 študijných odborov uvedených podľa stupňa vzdelania:

 • 8 študijných odborov s ÚSOV – ISCED 3A (Zdravotnícky asistent, Masér/masér pre zrakovo hendikepovaných, Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Asistent výživy, Ortopedický technik. Zubný asistent)
 • 3 študijné odbory v PKŠ – ISCED 4A (Zdravotnícky záchranár, Očný optik, Zubný technik)
 • 8 študijných odborov vo VOV  - ISCED 5B (Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný fyzioterapeut, Diplomovaný záchranár, Diplomovaný optometrista, Diplomovaný zubný technik, Diplomovaný medicínsko-technický laborant, Diplomovaný radiologický laborant, Diplomovaná dentálna hygienička)
 • 1 študijný odbor v SOV – ISCED 3C (Sanitár)

Oblasti pôsobnosti pracoviska:

 

Koncepčná činnosť

 • príprava akreditačných spisov kontinuálneho vzdelávania učiteľov SZŠ
 • príprava a inovácia Štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé zdravotnícke študijné odbory
 • príprava a inovácia vzdelávacích štandardov odbornej prípravy na zdravotnícke povolanie
 • príprava a inovácia Metodiky inšpekčnej činnosti odbornej zložky vzdelávania v SZŠ
 • príprava a inovácia Metodiky pre prípravu a priebeh maturitných skúšok
 • príprava  a inovácia prílohy Metodického pokynu k odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov odborných predmetov
 • príprava a inovácia Normatívu vybavenosti odborných učební jednotlivých študijných odborov
 • príprava a inovácia Normatívu učebníc pre jednotlivé študijné odbory
 • príprava podkladov pre legislatívne normy MZ SR a MŠ SR

Pedagogická  činnosť

 • príprava, realizácia, ukončenie a vyhodnocovanie kontinuálneho vzdelávania učiteľov (aktualizačné, inovačné, špecializačné, funkčné)
 • príprava, realizácia, ukončenie a vyhodnocovanie I. a II. atestácie učiteľov
 • príprava, realizácia, ukončenie a vyhodnocovanie kvalifikačného vzdelávania učiteľov  a doplňujúceho pedaogického štúdia
 • príprava, realizácia, ukončenie a vyhodnocovanie ďalších vzdelávacích aktivít podľa potrieb SZŠ

Metodická činnosť

 • realizácia  Národného projektu ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách
 • realizácia Národného projektu vzdelávania učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
 • príprava dokumentácie pre ukončovanie štúdia na SZŠ
 • príprava tlačív (vysvedčenia, osvedčenia a pod.)
 • analýza a vyhodnotenie odbornej zložky maturitnej skúšky
 • poradenstvo – odborné konzultácie

Inšpekčná činnosť

 • príprava a realizácia inšpekcie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou podľa plánu inšpekčnej činnosti v danom školskom roku

Edičná činnosť

 • monitorovanie normatívu odborných učebníc
 • príprava návrhu edičného plánu pre príslušný kalendárna rok
 • príprava a realizácia výberového konania autorov
 • spolupráca s autormi knižných učebných pomôcok
 • príprava podkladov pre výberové konania vydavatelstiev
 • odborné recenzie a pedagogické posudky

Prieskumná a výskumná činnosť

 • evaluácia odbornej zložky edukačného procesu
 • komparácia vzdelávacích systémov stredoškolskej prípravy
 • overovanie foriem maturitnej skúšky v odbornej časti vzdelávania
 • navrhovanie a experimentálne overovanie novokoncipovaných študijných odborov

Expertízna činnosť

 • odborné posudzovanie a  odborné stanoviská aktuálne podľa potreby a požiadaviek MZ SR, MŠ SR
 • spolupráca s organizáciami – Štátny pedagogiocký ústav, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátna školská inšpekcia a ďalšie

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021