KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Katedra rádiologickej techniky
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

 

 

Vedúca katedry

 

 

PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.

 

 

 

Členovia katedry

 

 

PhDr. Bc. KLÁRA GEBEOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vedúca Katedry rádiologickej techniky,
Kontakt:+421 2 59 370 285; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: streda 12:00 – 14:00 h, štvrtok 12:00 – 14:00 h, miestnosť B-403
Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia, topografická anatómia, klinická prax
 
 
doc. RNDr. SILVIA DULANSKÁ, PhD.
Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu rádiologická technika v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom  stupni vzdelávania
Kontakt:+421 2 59 370 285; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-314
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-314
Profesionálne zameranie: výučba predmetov radiačná ochrana, biofyzika
 
 
doc. MUDr. JIŘÍ VANÍČEK, Ph.D.
Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt:+421 2 59 370 285; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia, topografická anatómia, radiačná onkológia
 
 
PhDr. Bc. ANDREA BURGANOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent. 
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,3 odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
Kontakt:+421 2 59 370 285; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia rádiobiológia, radiačná ochrana
 
 
PhDr. ANDREJ LUČENIČ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,3
Kontakt:+421 2 59 370 285; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia
 
 
Mgr. MARTIN CHUDÝ
Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt:+421 2 59 370 473; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 13:00 h, piatok 9:00 – 13:00 h, miestnosť B-495
Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-495
Profesionálne zameranie: výučba predmetov informačné systémy
 
 
Zamestnanci z iných fakúlt a ústavov zabezpečujúci výučbu na katedre
 
doc. MUDr. SOŇA BALOGOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,8
Kontakt:+421 2 59 370 285; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403

 

Profesionálne zameranie: výučba predmetov nukleárna medicína

 

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry

 

 

Katedra rádiologickej techniky:
a) zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom programe 7190 Rádiologická technika v dennej forme štúdia a 113519 Rádiologická technika v externej forme štúdia 
b)      realizuje tvorivú činnosť v odbore,
c)    spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,

 

d)   zabezpečuje a uskutočňuje ďalšie vzdelávanie rádiologických technikov v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach určených pre rádiologických technikov v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. 

 

 

Katedra rádiologickej techniky zabezpečuje ďalšie vzdelávanie rádiologických technikov v špecializačných odboroch
  • nukleárna medicína (odborný garant PhDr. Norbert Kendi)
  • radiačná onkológia (odborný garant Mgr. Milan Seman)
  • špeciálna rádiológia (odborný garant PhDr, Bc. Andrea Burganová, PhD.)
  • manažment v rádiologickej technike (odborný garant Bc. Janka Strapková)
v certifikovaných pracovných činnostiach
  • magnetická rezonancia – MR (odborný garant Bc. Janka Strapková)
  • mamografia (odborný garant Bc. Jana Majerová)

 

 

 

 

Študijné referentky – vysokoškolské vzdelávanie:
 
 
denná a externá forma štúdia
Iveta Baňáková
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 475
praktická výučba a klinická prax
Mgr. Daniela Kollárová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 369
 
 
Študijné referentky – ďalšie vzdelávanie:
 
Mgr. Zlata Ďuran Bašták
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 461
Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463

 

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.07.2022