Krst novej knihy

 

V Aule rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity sa krstila nová kniha z dielne kolektívu autorov, ktorých úctyhodným spôsobom dokázali pre túto publikáciu zostaviť Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. a Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.


Kniha s názvom Geriatria reaguje na celkový demografický trend nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách – na starnutie populácie. Kniha sa síce témou zaraďuje k predchádzajúcim gerontologickým a geriatrickým publikáciám, ale svojím rozsahom, snahou o komplexnosť, ako aj zložením autorského kolektívu sa od nich líši. Predovšetkým špeciálnou časťou, ktorej autormi sú poprední odborníci zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Anglicka. Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta.

Na krste knihy sa v Aule rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity okrem krstných rodičov - MUDr. Ivana Uhliarika, ministra zdravotníctva SR a prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zúčastnili aj autori publikácie a ďalší pozvaní hostia.

Knihu vydalo vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020