Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

 

+421 2 59 370 563

nadezda.jankelova@szu.sk

číslo miestnosti B-306


 

 

 

Členovia katedry:

 

Ing. Ján Sidor, PhD.

odborný asistent

+421 2 59 370 568

jan.sidor@szu.sk

číslo miestnosti B-387

 

Mgr. Michal Adamišin

asistent

Študijné oddelenie pre špecializačné štúdium - Zdravotnícky manažment a financovanie,

Zdravie pri práci, Epidemiológia a Verejné zdravotníctvo a ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 568

michal.adamisin@szu.sk

číslo miestnosti B-387

                             

 

Vážení návštevníci,

 

vítame Vás na stránke Katedry manažmentu a ekonomiky zdravotníctva Fakulty verejného zdravotníctva SZU, kde Vás budeme informovať o možnostiach, podmienkach a spôsobe pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania, ktoré zabezpečuje naša katedra.

 

Na tejto stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa predmetov v študijných programov I. a II. stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore Verejné zdravotníctvo, ktoré zabezpečuje Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva. Okrem pregraduálneho vzdelávania katedra vykonáva svoju pedagogickú činnosť aj v oblasti postgraduálneho, špecializačného štúdia a ďalšieho vzdelávania.

 

Na stránke Katedry manažmentu a ekonomiky zdravotníctva FVZ SZU Vás budeme aktuálne informovať o všetkých zmenách a novinkách v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania. Privítame Vaše pripomienky a najmä rady, ktoré nám umožnia rozširovať množstvo Vami požadovaných informácií.

 

Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za návštevu našej stránky.

 

 

Verejné zdravotníctvo je veda a umenie chrániť a zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Je to poznanie a aplikácia multidisciplinárnych populačne založených metód výskumu, výučby, realizácie zahrňujúc rôzne akademické disciplíny, medzi ktoré nepochybne patrí aj manažment. Manažment ako proces vedenia charakterizuje smerovanie celej alebo časti organizácie. Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť.

 

Odbornosť zdravotníckych pracovníkov je daná ich celoživotným vzdelávaním zameraným na prevenciu, liečbu a ochranu zdravia celej populácie. Odbornosť v riadení organizácií je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby organizácia fungovala úspešne.

 

Pokiaľ hovoríme o riadení zdravotníckych zariadení, nesmieme zabudnúť na dôležité oblasti manažmentu, ktorými sú napr. finančný manažment, manažment ľudských zdrojov a na neustále sa vyvíjajúci systém vzdelávania nielen v oblasti manažmentu v rezorte zdravotníctva. Vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v oblasti riadenia pociťuje spoločnosť ako nedostatočné a táto skutočnosť sa stala novou výzvou pre pracovníkov Katedry riadenia. Dôraz vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti riadenia je kladený aj na praktické činnosti vedúce k efektívnemu získavaniu zručností v oblasti riadenia, k aplikácii manažérskych kompetencií, k organizácii v zdravotníckej sfére a rovnako aj k spoločenskovedným aspektom manažmentu zdravotníckych zariadení.

 

Katedra predstavuje pedagogické a vedecké pracovisko v odbore verejné zdravotníctvo a podieľa sa na príprave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia a špecializačného štúdia. V rámci pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje s významnými odborníkmi z praxe.

 

 

KATEDRA ZABEZPEČUJE:

 • V bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia:
  • Komunikácia P
  • Príprava záverečnej práce P
  • Základy ekonómie zdravotníctva P
  • Základy manažmentu P
  • Základy zdravotnej politiky P

 

 • V magisterskom stupni vysokoškolského štúdia:
  • Ekonomika zdravotníctva P
  • Finančný manažment PVP
  • Komunikácia 2 PVP
  • Manažérska psychológia PVP
  • Manažérske zručnosti a kompetencie PVP
  • Manažment vo verejnom zdravotníctve P 
  • Projektový manažment P
  • Rozhodovacie procesy a zdravie PVP
  • Strategický manažment PVP
  • Svetová a európska zdravotná politika PVP
  • Zdravotná politika P
  • Zdravotné poistenie PVP 

Na stiahnutie:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0