Katedra preventívnej a klinickej medicíny
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

telefón: +421 2 59370 569

číslo dverí: 310

mobil: +421 911 477 292

Vedúca:        Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH
 
Zástupcovia: MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – preventívna a klinická medicína
                       doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD, MPH – behaviorálne vedy
Členovia:     PhDr. Matej Mucska, PhD.
                    Mgr. Mária Bartušová
                    PhDr. Zuzana Filípková - MD
                    Ing. Zuzana Javorská (ELSPAC)
                    Pharm. Mgr. Ida Válkyová (ELSPAC)
Predmety, ktoré katedra zabezpečuje:
 

NÁZOV
VYUČUJÚCI
ROČ.
SEM.
ŠT.
Klinická a preventívna medicína – zodpov. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH
Základy prevencie
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
3.
1.
Bc.
Epidemiológia a prevencia onkologických chorôb
prof. MUDr. Stanislav Špánik, DrSc.
4.
1.
Mgr.
Epidemiológia a prevencia KVSCH, obezity a diabetu
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
4.
1.
Mgr.
Epidemiológia a prevencia respiračných chorôb
prof.MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
4.
2.
Mgr.
Epidemiológia a prevencia chorôb pohybového aparátu, úrazov a osteoporózy
MUDr. Vladimír Vozár
4.
2.
Mgr.
Epidemiológia a prevencia chorôb tráviaceho systému
Prof. MUDr.Marián Bátovský, CSc.
4.
2.
Mgr.
Mentálne zdravie
Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
4.
2.
Mgr.
Orálne zdravie
MUDr. Vlastimil Graus, MPH
5.
1.
Mgr.
Prvá pomoc a resuscitácia
MUDr. Matúš Paulíny
1.
2.
Bc.
Tropická medicína
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
PVP
2.
Mgr.
BEHAVIORÁLNE VEDY – zodpov. doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD, MPH
Výchova k zdraviu
doc. PhDr. Robert, Ochaba, PhD., MPH
2.
1.
Bc.
Sociálne determinanty zdravia
doc. PhDr. Robert, Ochaba, PhD., MPH
2.
2.
Bc.
Podpora zdravia
doc. PhDr. Robert, Ochaba, PhD., MPH
1.
1.
Mgr.
Starostlivosť o seniorov
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof.
2.
1.
Mgr.
Programy vo VZ
doc. PhDr. Robert, Ochaba, PhD., MPH
2.
2.
Mgr.
Komunitná medicína
 
 
Doc. MUDr. Štefánia Móricová, PhD., MPH, mim. prof.
prof. MUDr. Eva Horváthová,PhD., MPH
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
4.
2.
Mgr.
Základy adiktológie
doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
PVP
 1.
Mgr.
Problematika rómskeho etnika
doc. MUDr. Ivan Bartošovič, CSc.            
PVP
 2.
Mgr.

 
 
ČINNOSŤ KATEDRY:
 
·        Katedra zabezpečuje výučbu vo všetkých formách denného štúdia – v bakalárskom i magisterskom, v internej i externej forme, MPH špecializačnom štúdiu, školí doktorandov v postgraduálnom PhD štúdiu, vedie bakalárske, magisterské, rigorózne  a dizertačné práce
 
·        Výučba predmetov prebieha v oblasti klinickej medicíny, v rozsahu potrebnom pre odbor Verejné zdravotníctvo a zameraných predovšetkým na rizikové faktory vybraných ochorení, základné klinické príznaky, diagnostiku a liečbu, s najväčším dôrazom na možnosti všetkých foriem prevencie
 
·        Výučba predmetov z oblasti behaviorálnych vied, zameraných na výchovu a podporu zdravia, sociálne determinanty zdravia, problematiku závislostí a ohrozených komunít
 
·        Praktická výučba na klinikách a oddeleniach
 
·        Vedenie študentov pri prácach na projektoch, seminárnych prácach
 
·        ELSPAC – longitudinálna štúdia tehotenstva a detstva – významná dlhoročná štúdia na medzinárodnej báze, ktorá skúma najrôznejšie vplyvy životného štýlu a rizikových faktorov na zdravie tehotnej ženy a dieťaťa od narodenia až do dospelosti (viď dokumenty)
 
·        “Rešpekt pre zdravie“ – spolu s ďalšími katedrami FVZ a fakultami SZU je KPKM zapojená do projektu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, zameraného na prevenciu kardiovaskulárnych a metabolických chronických ochorení v prostredí stredných škôl v Bratislave, s aktívnym zapájaním denných študentov FVZ (viď dokumenty)
 
 
Prílohy:
 
 
3.      Sylaby výučby
 
3.4       Mentálne zdravie
3.6       Komunitná medicína
3.8       Programy vo VZ
3.10     Tropická medicína
 
 

 

 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0