Ústav pracovnej zdravotnej služby
Limbová 12
Bratislava 37
833 03
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. – prednosta ústavu
Tel.č.: +421 2 59 370 550
Číslo dverí: B-301
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 10:00 – 12:00
 
doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
Tel.č.: +421 2 59 370 623
Číslo dverí: B-362
Konzultačné hodiny: Utorok: 10:00 - 12:00
 
MUDr. Danica Henčeková, PhD.
Tel.č.: +421 2 59 370 859
Číslo dverí: B-390
Konzultačné hodiny: Pondelok: 8:30 – 10:30

 

 

 

 

Ústav pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje výučbu v pregraduálnom štúdiu (bakalárskom, magisterskom) v dennej aj externej forme, a takisto školí doktorandov v oboch formách. Ústav sa podieľa na špecializačnom štúdiu MPH, verejné zdravotníctvo a služby zdravia pri práci. Vedie bakalárske, magisterské, rigorózne a dizertačné práce.

Výučba predmetov je zameraná na prevenciu chorôb z povolania a pracovných úrazov s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov. Okrem toho sa venuje problematike výučby zabezpečenia dohľadu na pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou.

Ústav pracovnej zdravotnej služby sa podieľa na výučbe Lekárskej fakulty v predmete Verejné zdravotníctvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Okrem toho organizuje tematické kurzy, diskusné sústredenia, školiace miesta pred špecializačnými skúškami.

Pre deklarované rizikové práce na SZU zabezpečuje ÚPZS v spolupráci s vedúcimi pracovísk dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0