Ústav ochrany zdravia
Limbová 14
Bratislava
833 03

Prednosta ústavu:

PhDr. Matej Mucska, PhD.

B-307, +4212/59370 553

matej.mucska@szu.sk

 

Pedagogickí pracovníci:

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH

B-308, +4212/59370 827 

juraj.tihanyi@szu.sk

 

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.  

cyril.klement@szu.sk

 

Interný doktorand:

Mgr. Andrej Vyskoč

B-312, +4212/59370 561

andrej.vyskoc@szu.sk


Členovia útvaru:

Hildegarda Hubačková

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Ľudmila Mrázová

MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

Mgr. Katarína Rausová

PhDr. Denisa Richterová, PhD.

doc. PhDr. Eva Šovčíková, Csc.

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH

prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Mgr. Kinga Lancz, PhD. - MD

Ústav ochrany zdravia FVZ SZU pôsobí v oblasti pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti.

V rámci pedagogickej činnosti v pregraduálnom štúdiu zabezpečuje predmety z oblasti hygieny životného prostredia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, radiačnej hygieny a hygieny zdravotníckych zariadení pre poslucháčov FVZ SZU, FOZOŠ SZU a LF SZU.

V rámci postgraduálneho vzdelávania organizuje školiace miesta špecializačného štúdia, diskusné sústredenia, tematické kurzy a rôzne semináre pre lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Taktiež sa spolupodieľa na výučbe v rámci špecializačného štúdia Odborník na riadenie verejného zdravotníctva „Master of Public Heath“ a na výchove doktorandov v rámci 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

V oblasti výskumu participuje na množstve domácich i zahraničných výskumných projektov z oblasti environmentálnej medicíny.

Ústav má bohatú publikačnú činnosť, členovia sa zúčastňujú rôznych konferencií a seminárov doma i v zahraničí.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0