Oddelenie environmentálnej medicíny

Ústav ochrany zdravia, Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

 

Vedúca oddelenia:

 

MUDr. Ľubica Murínová (Palkovičová), PhD.

e-mail: lubica.murinova@szu.sk      Tel.: 02 59370 153

 

Vedeckí pracovníci:

  • ·         Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

e-mail: tomas.trnovec@szu.sk  Tel.: 02 59370 225

  • ·         Doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.

e-mail: eva.sovcikova@szu.sk  Tel.: 02 59370 596

  • ·         MUDr. Henrieta Patayová, PhD.

e-mail: henrieta.patayova@szu.sk   Tel.: 02 59370 386

  •       Mgr. Kinga Lancz, PhD.

e-mail: kinga.lancz@szu.sk    Tel.: 02 59370 131

  • ·         Mgr. Denisa Richterová, PhD.

e-mail: denisa.richterova@szu.sk  Tel.: 02 59370 222

 

 

Iní VŠ pracovníci:

 

  • ·         Mgr. Katarína Rausová

e-mail: katarina.rausova@szu.sk  Tel.: 02 59370 868

 

 

Ostatní zamestnanci:

 

  • ·         Hilda Hubáčková

e-mail: hildegarda.hubackova@szu.sk   Tel.: 02 59370 136

  • ·         Ľudmila Mrázová

e-mail: ludmila.mrazova@szu.sk    Tel.: 02 59370 148

 

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Vedeckovýskumná činnosť je ťažiskovou aktivitou Oddelenia environmentálnej medicíny (OEM). Činnosť OEM je zameraná predovšetkým na hodnotenie vzťahov medzi vybranými faktormi životného prostredia (expozícia znečisťujúcim látkam z prostredia, fajčenie, vplyv socioekonomických faktorov, a pod.) a zdravotným stavom ľudskej populácie, s dôrazom na deti ako zvlášť citlivú podskupinu populácie.

Na oddelení sa riešia projekty špecificky orientované na zdravotné dôsledky prenatálnej a skorej postnatálnej expozície polychlórovaným bifenylom, pesticídom a ďalším potenciálnym endokrinným rozrušovačom v prostredí a vplyvu tejto expozície na vývoj endokrinného, imunitného a nervového systému u detí a vývoj nadváhy a obezity v detskom veku.

 

Pedagogická činnosť:

Pracovníci OEM poskytujú podklady svojej výskumnej činnosti ako databázu pre dizertačné práce doktorandov spolupracujúcich na riešení projektov na SZU a pracujú ako konzultanti a školitelia študentov SZU pri riešení ŠVOČ a diplomových, resp. bakalárskych prác. Zároveň vybraní pracovníci vykonávajú prednáškovú činnosť na FVZ SZU v rámci predmetov Environmentálne zdravie, Základy hygieny a Základy psychológie. Ďalej sa vybraní pracovníci podieľajú na výučbe pre FOaZOŠ SZU a LF SZU v rámci predmetov Sociálna pedagogika a Vývinová psychológia a zúčastňujú sa na praktickej výučbe predmetov Biochémia a Chémia pre študentov LF SZU. 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0