Katedra epidemiológie
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

 

 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.MPH

tel.: +421 2 59370 564

č. dverí: B - 305

 

Členovia katedry:

 

doc. MUDr. Eva Máderová CSc. - odborný asistent

+421 2 59 370 579

č. dverí: B - 392

  

RNDr. Jana Boledovičová PhD., MPH - odborný asistent
+421 2 59370 578

č. dverí: B - 391

Mgr. Veronika Kyjacová - interný doktorand

+421 2 59370 573

č. dverí: B - 394

 


PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

 

 

I. FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

   

Študijný odbor Verejné zdravotníctvo

 

Predmety zabezpečované  Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Metódy epidemiológie I., II.
 • Epidemiológia a prevencia infekčných chorôb I., II.
 • Epidemiológia vybraných chronických chorôb
 • Epidemiológia v praxi
 • Prevencia a klinika infekčných chorôb
 • Mimoriadne situácie vo VZ
 • Vakcinológia
 • Nemocničná epidemiológia a hygiena  I.
 • Základy vedecko-výskumnej práce

Záverečné práce zabezpečované  Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Bakalárske,
 • Diplomové (magisterské)

 

 

 

II. LEKÁRSKA FAKULTA

   

Študijný odbor Všeobecné lekárstvo

Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Verejné zdravotníctvo 2

 Študijný odbor General medicine

 Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Public Health 2

 

 

III. FAKUTLA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

 

Študijné odbory;  Sociálna práca so zameraním na sociálno - zdravotnú starostlivosť  o seniorov, Fyziologická a klinická výživa, Rádiologická technika 

 

Predmety zabezpečované  Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Epidemiológia

 

 

 

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM 

 

1. Špecializačné odbory

 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health (MPH) (Katedra epidemiológie zabezpečuje modul "Informačné zdroje vo VZ")

    

Verejné zdravotníctvo pre kategóriu lekár

 

 Epidemiológia pre kategóriu lekár

 

2. Rigorózne skúšky (PhDr.)

 

3. Doktorandské štúdium (PhD.)

     

 

 

 

Odborné podujatia


XV. Vedecko - odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR 20. 03. 2018_I. informácia

 

 

XV. Vedecko - odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR 20. 03. 2018_PROGRAM

 

 

XV. Vedecko - odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR 20. 03. 2018_PRIHLÁŠKA


Tematický kurz - Základy intervenčnej epidemiológie 1.2.2018 - 2.2.2018

 

IX. Slovenský vakcinologický kongres 26. - 28. apríl 2018

 

Fórum verejného zdravotníctva

 

 

Anotované vzdelávacie aktivity

 

ŠMŠŠ v špecializačných odboroch

·         epidemiológia I

·         epidemiológia II

·         epidemiológia III

·         verejné zdravotníctvo  

 

Diskusné sústredenie na témy;

·         epidemiológia, prevencia a poradenstvo chronických chorôb

·         epidemiológia infekčných chorôb

 

 

Tematické kurzy

·        v epidemiológii infekčných chorôb

·        prevencia nozokomiálnych nákaz

·        škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre dospelých

·        škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast

 

Prílohy: sylaby predmetov

 • SYLABY - Demografia denná forma
 • SYLABY - Demografia externá forma
 • SYLABY - Epidemiológia infekčných chorôb denná forma
 • SYLABY - Epidemiológia infekčných chorôb externá forma
 • SYLABY - Epidemiológia v praxi denná forma
 • SYLABY - Epidemiológia v praxi externá forma
 • SYLABY - Epidemiológia vybraných chronických chorôb denná forma
 • SYLABY - Epidemiológia vybraných chronických chorôb externá forma
 • SYLABY - Metódy epidemiológie I. denná forma
 • SYLABY - Metódy epidemiológie I. externá forma
 • SYLABY - Mimoriadne situácie vo VZ denná forma
 • SYLABY - Mimoriadne situácie vo VZ externá forma
 • SYLABY - Nemocničná epidemiológia a hygiena I. denná forma
 • SYLABY - Nemocničná epidemiológia a hygiena I. externá forma
 • SYLABY - Metódy epidemiológie II. denná forma

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.12.2019