Katedra epidemiológie
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

 

Mená,funkcie a kontaktné údaje zamestnancov útvaru 

 

• ZAMESTNANCI S PLNÝM ÚVÄZKOM:

 

Vedúca útvaru:

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPHprofesor, vedúca katedry epidemiológie, odborný garant študijného odboru Verejné zdravotníctvo

Tel.: +421 2 59 370 564

E-mail: zuzana.kristufkova@szu.sk

  

Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD. - odborný asistent

Tel.: +421 2 59 370 573

E-mail: veronika.rechtorikova@szu.sk

• ZAMESTNANCI S ČIASTOČNÝM ÚVÄZKOM ALEBO DOHODOU:

 

Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. konzultant

Tel.: +421 2 59 370 862

E-mail: ivan.ciznar@szu.sk

 

Doc. MUDr. Eva Máderová CSc. - konzultant

Tel.: +421 2 59 370 579

E-mail: eva.maderova@szu.sk

 

RNDr. Jana Boledovičová PhD., MPH - odborný asistent
Tel.: +421 2 59 370 862

E-mail: jana.boledovicova@szu.sk

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. - odborný asistent

Tel.: +421 908 385 851

E-mail: zora.klocova@szu.sk

 

1. PEDAGOGICKÁ NÁPLŇ ÚTVARU, PREDMETY, KTORÉ ZABEZPEČUJE

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

 

I. Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ)

Študijný odbor: verejné zdravotníctvo

Predmety zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Metódy epidemiológie I., II.
 • Epidemiológia a prevencia infekčných chorôb I., II.
 • Epidemiológia chronických chorôb
 • Epidemiológia v praxi
 • Prevencia a klinika infekčných chorôb
 • Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve
 • Vakcinológia
 • Nemocničná hygiena
 • Základy vedecko-výskumnej práce
 • Molekulová epidemiológia
 • Anglický jazyk I., II., III.
 • Demografia

Záverečné práce zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

Bakalárske
Diplomové (magisterské)


II. Lekárska fakulta

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo

Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Verejné zdravotníctvo 2

Študijný odbor: General Medicine

Predmety na ktorých participuje Katedra epidemiológie FVZ:

 • Public Health 2

III. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Študijné odbory: ošetrovateľstvo, pôrodná asistentka, urgentná zdravotná starostlivosť

Predmety zabezpečované Katedrou epidemiológie FVZ:

 • Ošetrovateľstvo 2
 • Epidemiológia a hygiena
 • Výskum v ošetrovateľstve 1
 • Výskum v ošetrovateľstve 2


ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 1. Verejné zdravotníctvo pre kategóriu lekár – garant prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 2. Epidemiológia pre kategóriu lekár – garant doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
 3. Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health (MPH). Katedra epidemiológie zabezpečuje modul "Informačné zdroje vo VZ“ a prednášky aj v iných moduloch

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (PhD.)

Ukončení PhD. študenti 2014-2018

 2014

   PhDr. Alexandra Gajdošíková - Hodnota očkovania

   MUDr. Lucia Hlavinková - Prevencia HIV/AIDS u adolescentov

2017

   Mgr. Ildikó Šimoneková Téglášová - Hodnotenie účinnosti kontroly astmy

   MUDr. Andrea Kološová - Postoje budúcich matiek k povinnému očkovaniu v SR

2018

   MUDr. Silvia Ožvoldíková - Očkovanie rizikových pacientov proti chrípke

 

Aktuálni PhD. študenti

- Efekt skríningu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára v Krompachoch – Beáta Blahová

- Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke – intervenčná štúdia – Veronika Kyjacová

- Zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Trnavskom kraji a realizácia intervencií na zvýšenie tejto zaočkovanosti – Dagmar Kollárová

 

RIGORÓZNE SKÚŠKY (PhDr.)

 

2. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU, PROJEKTY A POD.

 

Projekt Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS) zameraný na zvyšovanie kvality PhD. programov; za Katedru epidemiológie, FVZ, SZU v BA zodpovedá:

· vedúci projektu: Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.

· aktívny člen: Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD.

Informácie o projekte dostupné na: 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Erasmus/WebstrankaSZUProjektTbilisi_SK.pdf

 

3. MEDZINÁRODNÉ SPOLUPRÁCE

 

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie je:

 • od roku 2008 zástupca SZU ako spolupracujúcej inštitúcie (Competent body) Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme v pracovnej skupine pre vzdelávanie
 • od roku 2011 členom pracovnej skupiny štátov strednej a východnej Európy pre pertussis (CEEPAG)
 • od roku 2013 členom pracovnej skupiny štátov strednej a východnej Európy pre pripravenosť na chrípku (RAISE)
 • od roku 2014 členom pracovnej skupiny štátov strednej a východnej Európy pre vakcináciu (CEVAG)

Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. a Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD. spolupracujú na projekte Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS) s inštitúciami:

 • Yerevan State Medical University, Arménsko
 • Yerevan State University, Arménsko
 • University of Georgia, Gruzínsko
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzínsko
 • OO FH Studienbetriebes Linz, Rakúsko
 • Universitatea Babes Bolyan, Cluj-Napoca Rumunsko
 • University of Gothenburg, Švédsko

 4. POSTRGRADUÁLNE VZDELÁVANIE

 • Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológie
 • Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo
 • Špecializačné miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológia
 • Špecializačné miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo
 • Tematický kurz – Prevencia nozokomiálnych nákaz
 • Tematický kurz – o nových poznatkoch v epidemiológii infekčných chorôb
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre dospelých
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre dospelých v rámci rezidentského štúdia
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast
 • Tematický kurz – Škola vakcinológie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia
 • Diskusné sústredenie v epidemiológii, prevencii a poradenstve chronických chorôb

Členovia katedry prednášajú aj na týchto kurzoch:

 • Certifikovaná pracovná činnosť - sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
 • Certifikovaná pracovná činnosť - reflexná terapia podľa Vojtu
 • Špecializačné štúdium - Manažment v zdravotníctve

5. ODBORNÉ PODUJATIA

 • Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR od roku 2003
 • Slovenský vakcinologický kongres od roku 2010
 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 03.07.2020