Oddelenie toxikológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 548

Vedúci oddelenia: MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc
Zástupce vedúceho oddelenia:
RNDr. Elena Szabová, CSc

tel.: +421 2 59370 324

Vedeckí pracovníci:
RNDr. Silvia Černá, CSc
Mgr. Eva Rollerová, PhD
RNDr. Elena Szabová, CSc
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc

Iní VŠ pracovníci:
MVDr. Katarína Ambrušová
RNDr. Jevgenij Kovrižnych
MUDr. Jana Szokolayová

 

Ostatní zamestnanci:

 

Technický asistent – SŠ
Helena Bobeková
Ľubica Derková
Eva Dobríková
Jozefína Ikréniová
Daniel Klamo
Eva Líšková

 

Ošetrovatelia zvierat
Zdena Janicsková
Peter Klein
Dušan Kováčik

Vedecko-výskumná činnosť


Laboratórium toxikológie:

 1. Stanovovanie možného toxického, teratogénneho a karcinogénneho účinku vybraných xenobiotík a odhad zdravotného rizika pre človeka pomocou OECD metodík využívajúcich in vivo metódy. Harmonizácia medzinárodných kritérií, najmä s EÚ, pre hodnotenie rizika ako súčasť Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti. V súvislosti s novým hodnotením chemických látok v životnom prostredí - účasť na prehodnocovaní systému testovania na laboratórnych cicavcoch a rybách.
 2. Banka vzoriek, ktorú prevádzkuje oddelenie v rámci projektu, predstavuje významný faktor pre uchovávanie genetického a environmentálneho materiálu vo vyhodnocovaní populačnej záťaže vplyvom negatívnych faktorov. Kryoprezervácia DNA vzoriek ako aj environmentálnych vzoriek nadobúda čoraz väčší význam pre potreby systematického monitoringu, dlhodobej archivácie a pre retrospektívne analýzy v medicíne.

Teratologické informačné centrum - monitoruje výskyt vrodených vývinových chýb na základe domácich a zahraničných výskumných projektov, spolupracuje s medzinárodnou organizáciou ICBDSR- International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research a ďaľšími 25 teratologickými centrami v zahraničí, poskytuje informácie o výskyte a prevencii vrodených vývinových chýb.

Laboratórium respiračnej toxikológie sa podieľa na:

 • experimentálnom výskume patomechanizmov pľúcnych ochorení v dôsledku expozície organickým i anorganickým polutantom ako aj ich kombinovaných účinkoch s fajčením, z hľadiska profesionálnej i environmentálnej expozície, v tuzemských i zahraničných projektoch
 • získavaní vedeckých podkladov potrebných k realizácii preventívnych opatrení v zdravotnom riziku tuhých aerosólov
 • na publikovaní a prezentácii získaných výsledkov na medzinárodných a domácich kongresoch a konferenciách
 • pedagogickej činnosti FVZ-SZU v Bratislave (teoretická i laboratórna výučba študentov, ŠVOČ, bakalárske, diplomové, rigorózne a PhD. práce, konzultačná, poradenská a posudková činnosť).

Laboratórium toxikologického skríningu:

Autorizované pracovisko pre vyhodnocovanie výsledkov toxikologických vyšetrení so zameraním na určenie zdravotnej neškodnosti prípravkov a ich kategorizáciu v rámci SR.
Vykonáva posudkovú činnosť v oblasti hodnotenia zdravotnej neškodnosti chemických prípravkov, kozmetických výrobkov, predmetov bežného používania, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a pitnou vodou, technologických zariadení
používaných v potravinárskom priemysle, náterových hmôt, stavebných materiálov a agrochemikálií.

 

Experimentálny zverinec:
Realizácia vedeckých projektov súvisiacich s využívaním biologických systémov pri testovaní xenobiotík, chemických látok, nových chirurgických materiálov a postupov v humánnej medicíne.


Pedagogická činnosť
Pregraduál:

 • FVZ - Katedra ochrany zdravia
 • prednášková činnosť, školenie študentov, bakalárov, diplomantov

Postgraduál:

 • FVZ - Katedra ochrany zdravia,
 • FOZOŠ – Katedra farmaceutických činností
 • FZŠŠ - Katedra farmaceutickej kontroly a zabezpečovania kvality liekov
 • špecializačné štúdium , doktorandské štúdium, rigorózne práce, lektorská činnosť domáca aj zahraničná

Štruktúra oddelenia:

 • Laboratórium toxikológie:
  MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc
 • Teratologické informačné centrum:
  RNDr. Elena Szabová, CSc, tel. +421 2 59370 324
 • Laboratórium respiračnej toxikológie:
  PhMr. Marta Hurbánková, PhD. tel.: +421 2 59370 623
 • Laboratórium toxikologického skríningu:
  MUDr.Jana Szokolayová tel.: +421 2 59370 394
 • Experimentálne zverince:
  MVDr. Katarína Ambrušová tel.: +421 2 59370 891
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0