Oddelenie radiačnej hygieny
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59 370 447 fax: +421 2 59 370 446

RNDr. Helena Cabáneková, PhD. - vedúca oddelenia

Vedeckí pracovníci:

RNDr. Helena Cabáneková,

PhD. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.

doc. RNDr. Denisa Nikodémova, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:

Henrieta Grancová

Vedecko-výskumná činnosť:

Činnosť oddelenia je zameraná na komplexné riešenie ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, znižovanie radiačnej záťaže obyvateľstva a pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, alebo vykonávajúcich činnosti vedúce k ožiareniu. Výskumné úlohy a projekty riešené na oddelení sú zamerané predovšetkým na:

 • rozvoj metodík minimalizácie ožiarenia pacientov a personálu pri aplikácii IŽ v rádiológii, nukleárnej medicíne a v radiačnej onkológii
 • hodnotenie, reguláciu radiačnej záťaže obyvateľstva a pracovníkov pri expozícii prírodným zdrojom IŽ v pobytových a pracovných priestoroch
 • vedecko-technické aplikácie lineárnych urýchľovačov v zdravotníctve, hospodárstve a v ŽP
 • metodické postupy pri riešení mimoriadnych udalostí spojených s únikom rádionuklidov do životného a pracovného prostredia za účelom minimalizácie zdravotnej ujmy obyvateľstva

 

Pedagogická činnosť:

 

Vybraní pracovníci sa podieľajú na výuke pre FVZ SZU, LF SZU a FOaZOŠ SZU v Ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

 • Prednášky: Úvod do radiačnej ochrany, Prírodná rádioaktivita a radónová problematika, Základy radiačnej ochrany, Biologické účinky IŽ, Princípy a metódy kontroly v radiačnej ochrane, Monitorovanie osôb a pracovného prostredia, IŽ v medicíne, IŽ v národnom hospodárstve, Mimoriadne situácie.
 • Praktické cvičenia v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
 • Špecializačné štúdium: o participácia v certifikačných kurzoch rádiologických asistentoch o špecializačné kurzy v ochrane zdravia púred ionizujúcim žiarením o príprava a vedenie diplomových a bakalárskych prác v oblasti verejného zdravotníctva
 • doktorandské štúdium: o vedenie doktorandských prác a MPH prác v oblasti ochrany pred žiarením

 

Štruktúra oddelenia:

 • laboratórium nízkopozaďovej gamaspektrometrie
 • laboratórium TL dozimetrie
 • laboratóriá radónovej dozimetrie
 • laboratórium celotelového počítača
 • NRC – Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny (APM) 
 • NRC – Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS)

Služby:

Poskytované služby sú založené na základných princípoch RO, vyplývajú z požiadaviek platnej legislatívy v oblasti limitovania, regulovania a optimalizácie radiačnej záťaže. Služby sú zamerané na:

 • stanovenie koncentrácie rádionuklidov vo vzorkách stavebných materiálov a surovín,
 • meranie osôb vnútorne kontaminovaných gama rádionuklidmi na celotelovom počítači,
 • sledovanie osobných dávok pracovníkov podzemí,
 • stanovenie EOAR a OAR v pobytových a pracovných priestoroch SR,
 • stanovenie difúznych parametrov protiradónových barier
 • poradenská služba pre hlavného hygienika SR,
 • štúdie a posudky z hľadiska hygieny žiarenia, RO a bezpečnosti zdrojov IŽ,
 • príprava legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pred IŽ
 • posudzovanie STN
 • pracovné postupy pri vyraďovaní JEZ

Správy o radiačnej situácii v SR:

 • za rok 2015
 • za rok 2014
 • za rok 2013

Dokumenty:

 • Brožúra - Usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva radónom v pobytových priestoroch

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0