Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny (AMP)
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 447

tel.: +421 2 59370 446

vedúci NRC: RNDr. Helena Cabáneková, PhD.

Zástupca vedúceho NRC: doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.

Vedeckí pracovníci:
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
doc. RNDr. Denisa Nikodémova, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:
Henrieta Grancová

Charakteristika centra
Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny (AMP) bolo zriadené rozhodnutím MZ SR 01.02.1992 a je autorizované ÚNMS rozhodnutím č. 2005/160/006839/03213 z 09.01.2006. AMP plní funkciu sekundárneho etalónu pre radónové veličiny ako najvyššieho etalónu SR. V rámci vedecko-výskumnej činnosti rozvíja metódy merania objemových aktiví radónu a thorónu. Prevádzka AMP prispieva k znižovaniu radiačnej záťaže obyvateľstva z expozície radónu, ako základného predpokladu prevencie výskytu karcinómu pľúc v slovewnskej populácii, nakoľko radón je podľa IARC a WHO zaradený do skupiny karcinogénov typu A.

 

Činnosť a zameranie NRC:

Činnosť AMP je zameraná na reguláciu ožiarenia prírodnými zdrojmi žiarenia, predovšetkým radónom a jeho produktmi premeny v pobytových priestoroch a na pracoviskách. AMP zabezpečuje najmä jednotné overovanie meradiel objemovej aktivity radónu (OAR) a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu (EOAR) prostredníctvom súboru metrologicky schválených metodík overovania, správnu a jednotnú interpretáciu výsledkov meraní úradných meračov SR, previazanosť a porovnateľnosť na národné etalóny iných štátov, skríning radónovej situácie v pobytových priestoroch na Slovensku a vyhľadávanie miest s vysokým radónovým rizikom. V rámci svojej činnosti AMP vykonáva krátkodobé a dlhodobé metódy stanovovania radónu na báze absorpcie aktívneho uhlia a detektorov stôp v pevnej fáze. Pre pracovníkov v podzemí zabezpečuje služby osobnej dozimetrie a na základe výsledkov pravidelného sledovania pracovníkov pripravuje podklady a odporúčania pre reguláciu ich radiačnej záťaže. V rámci regulácie ožiarenia a optimalizácie radiačnej záťaže obyvateľstva sa vyvíjajú metódy pre stanovenie priepustnosti radónu cez difúzne bariéry, ako účinný spôsob zamedzenia vstupu radónu z pôdneho vzduchu, z podložia do pobytového priestoru. Analyzuje sa korelácia medzi koncentráciou radónu v pobytových a pracovných priestoroch a výskytom rakoviny pľúc. V súčinnosti so Slovenskou legálnou metrológiou, AMP pravidelne pripravuje medzilaboratórne porovnávacie merania pre iné autorizované laboratória, za účelom zabezpečenia kvality výsledkov meraní radónu v pôdnom vzduchu.

 

Výsledky získané z činnosti AMP sú pravidelne publikované na domácich a zahraničných konferenciách, v odborných časopisoch a slúžia k pravidelnému hodnoteniu príspevku z tohto zdroja ožiarenia k celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva pre účely vedeckého výboru OSN pre sledovanie účinkov ionizujúceho žiarenia na populáciu, vydávaného v pravidelných intervaloch.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 02.06.2020