KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
Oznamy AS FVZ  
 
 
Pripravované akcie FVZ  
Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny (AMP)
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 447

tel.: +421 2 59370 446

vedúci NRC: RNDr. Helena Cabáneková, PhD.

Zástupca vedúceho NRC: doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.

Vedeckí pracovníci:
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
doc. RNDr. Denisa Nikodémova, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:
Henrieta Grancová

Charakteristika centra
Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny (AMP) bolo zriadené rozhodnutím MZ SR 01.02.1992 a je autorizované ÚNMS rozhodnutím č. 2005/160/006839/03213 z 09.01.2006. AMP plní funkciu sekundárneho etalónu pre radónové veličiny ako najvyššieho etalónu SR. V rámci vedecko-výskumnej činnosti rozvíja metódy merania objemových aktiví radónu a thorónu. Prevádzka AMP prispieva k znižovaniu radiačnej záťaže obyvateľstva z expozície radónu, ako základného predpokladu prevencie výskytu karcinómu pľúc v slovewnskej populácii, nakoľko radón je podľa IARC a WHO zaradený do skupiny karcinogénov typu A.

 

Činnosť a zameranie NRC:

Činnosť AMP je zameraná na reguláciu ožiarenia prírodnými zdrojmi žiarenia, predovšetkým radónom a jeho produktmi premeny v pobytových priestoroch a na pracoviskách. AMP zabezpečuje najmä jednotné overovanie meradiel objemovej aktivity radónu (OAR) a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu (EOAR) prostredníctvom súboru metrologicky schválených metodík overovania, správnu a jednotnú interpretáciu výsledkov meraní úradných meračov SR, previazanosť a porovnateľnosť na národné etalóny iných štátov, skríning radónovej situácie v pobytových priestoroch na Slovensku a vyhľadávanie miest s vysokým radónovým rizikom. V rámci svojej činnosti AMP vykonáva krátkodobé a dlhodobé metódy stanovovania radónu na báze absorpcie aktívneho uhlia a detektorov stôp v pevnej fáze. Pre pracovníkov v podzemí zabezpečuje služby osobnej dozimetrie a na základe výsledkov pravidelného sledovania pracovníkov pripravuje podklady a odporúčania pre reguláciu ich radiačnej záťaže. V rámci regulácie ožiarenia a optimalizácie radiačnej záťaže obyvateľstva sa vyvíjajú metódy pre stanovenie priepustnosti radónu cez difúzne bariéry, ako účinný spôsob zamedzenia vstupu radónu z pôdneho vzduchu, z podložia do pobytového priestoru. Analyzuje sa korelácia medzi koncentráciou radónu v pobytových a pracovných priestoroch a výskytom rakoviny pľúc. V súčinnosti so Slovenskou legálnou metrológiou, AMP pravidelne pripravuje medzilaboratórne porovnávacie merania pre iné autorizované laboratória, za účelom zabezpečenia kvality výsledkov meraní radónu v pôdnom vzduchu.

 

Výsledky získané z činnosti AMP sú pravidelne publikované na domácich a zahraničných konferenciách, v odborných časopisoch a slúžia k pravidelnému hodnoteniu príspevku z tohto zdroja ožiarenia k celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva pre účely vedeckého výboru OSN pre sledovanie účinkov ionizujúceho žiarenia na populáciu, vydávaného v pravidelných intervaloch.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.04.2019