Rezidentský program pokračujeRezidentský program je zameraný na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Je pokračovaním „Stabilizačného programu SZU pre všeobecných lekárov a pediatrov“, ktorý bol implementovaný cez Operačný program Vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Strategickým cieľom naďalej zostáva:

 • zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov na celom území SR
 • zlepšenie kvality poskytovania starostlivosti a ochranu pacientov v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach najmä v primárnej starostlivosti
 • s cieľom doplnenia kvalitných lekárov primárnej starostlivosti podľa potrieb regiónov je potrebné umožniť lekárom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, alebo sa rozhodli pre zmenu špecializačného štúdia, absolvovať špecializačnú prípravu v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria podľa potrieb regiónov


Záujemcovia o rezidentský program
V prípade záujmu zaradenia do rezidentského programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria je potrebné vyplniť tlačivá (uvedené pod čiarou):

 • prihláška do rezidentského programu
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania rezidentského programu
 • súhlas dotknutej osoby

a poslať na emailovú adresu: jana.savelova@szu.sk, alebo korešpondenčnú adresu: JUDr. Jana Šavelová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, kde sa bude vytvárať databáza uchádzačov o tento projekt.


Uchádzači budú elektronicky pozvaní na výberové konanie.

Kritériá uchádzača
Kritériá pre zaradenie do rezidentského programu:

 • absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • lekár zaradený v špecializovanom štúdiu v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializovanom odbore pediatria, ktorý chce pokračovať v štúdiu cez RP
 • lekár zaradený do štúdia v inom špecializovanom odbore, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializovaný odbor,
 • občan Slovenskej republiky
 • vek: najviac 55 rokov dosiahnutých v kalendárnom roku, v ktorom sa výberové konanie uskutočňuje (z plánovaného počtu rezidentov, najviac 10% vo veku od 45 rokov do 55 rokov)

Výhody zapojenia sa do rezidentského programu

 • všeobecný lekár pre dospelých a pre deti a dorast = povolanie budúcnosti
 • viac kompetencií pre lekárov prvého kontaktu = pestrosť práce + finančné ohodnotenie
 • istota zamestnania na 3 resp. 4 roky počas štúdia v špecializačnom odbore
 • nezávislosť a samostatnosť v práci
 • finančnú podporu celého štúdia garantuje Ministerstvo zdravotníctva SR
 • pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s VÚC sa budú vytvárať priaznivé podmienky pre ďalší nástup do ambulantnej praxe


Kontaktné osoby:

 • JUDr. Jana Šavelová - programový manažér Rezidentského programu MZ SR,
  výberové konania Rezidentského programu MZ SR
  tel. č. 02/59 370 181
  e-mail: jana.savelova@szu.sk
 • Bc. Alena Kojdiaková - finančná agenda Rezidentského programu MZ SR,
  tel.č. 02/59 370 181
  e-mail: alena.kojdiakova@szu.sk
 • Mgr. Ružena Šoková
  tel. č. 02/ 59 370 251
  e-mail: ruzena.sokova@szu.sk
 • Bc. Katonová Elena - komunikácia s rezidentmi všeobecného lekárstva Rezidentského programu  MZ SR
  tel. č. 02/ 59 370 427
  e-mail: elena.katonova@szu.sk
 • Mgr. Scheryová Zuzana - akreditácie Rezidentského programu MZ SR
  tel. č. 02/59 370 351
  e-mail: dekanat.lf@szu.sk

 • JUDr. Lucia Janíčková - akreditácie Rezidentského programu MZ SR
  tel. č. 02/59 370 681
  e-mail: lucia. janickova@szu.sk

V Bratislave 30.03.2017


 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania rezidentského programu (PDF, DOC)
 • Prihláška na rezidentský program (PDF, DOC)
 • Súhlas dotknutej osoby (PDF, DOC)
 • Zmluva  o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
  (PDF, DOC)
 • Zoznam nemocníc zapojených do Rezidentského programu MZ SR - Všeobecné lekárstvo (PDF)
 • Zoznam nemocníc zapojených do Rezidentského programu MZ SR - Pediatria (PDF)
 • Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých (PDF)
 • Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast (PDF)
 • Zoznam ostatných akreditovaných výučbových zariadení (PDF)
 • Link na Katedru všeobecného lekárstva
 • Link na Kliniku pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0