OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM


 

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizujeme informačný pohovor pre uchádzačov, ktorí majú záujem o zaradenie do rezidentského štúdia od 01.10.2019. Informačný deň sa uskutoční v druhej polovici júna 2019, pričom termín informačného pohovoru bude osobne oznámený prihláseným účastníkom.


Prihláška na informačný pohovor (DOC, PDF).


Uzávierka prijímania prihlášok je 14.06.2019.

Prihlášku zašlite na adresu barbora.sujanova@szu.sk.


Absolvovanie informačného pohovoru nie je podmienkou zaradenia do rezidentskému štúdiu, avšak účastníkom budú poskytnuté praktické informácie o požiadavkách a priebehu celého štúdia.

 

 

Rezidentské štúdium Ministerstva zdravotníctva SRRezidentské štúdium je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Je pokračovaním „Stabilizačného programu SZU pre všeobecných lekárov a pediatrov“, ktorý bol implementovaný cez Operačný program Vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dňa 01.07.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 192/2018 Z.z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2018 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré predpisy.  Podmienky rezidentského štúdia sú upravené hlavne §39b.
 

Strategickým cieľom naďalej zostáva:

 • zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov na celom území SR
 • zlepšenie kvality poskytovania starostlivosti a ochranu pacientov v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach najmä v primárnej starostlivosti
 • s cieľom doplnenia kvalitných lekárov primárnej starostlivosti podľa potrieb regiónov je potrebné umožniť lekárom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, alebo sa rozhodli pre zmenu špecializačného štúdia, absolvovať špecializačnú prípravu v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria podľa potrieb regiónov

Výhody zapojenia sa do Rezidenstkého štúdia MZ SR sú:

 • všeobecný lekár pre dospelých a pre deti a dorast = povolanie budúcnosti
 • viac kompetencií pre lekárov prvého kontaktu = pestrosť práce + finančné ohodnotenie
 • istota zamestnania na 3 resp. 4 roky počas štúdia v špecializačnom odbore
 • nezávislosť a samostatnosť v práci
 • finančnú podporu celého štúdia garantuje Ministerstvo zdravotníctva SR
 • pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s VÚC sa budú vytvárať priaznivé podmienky pre ďalší nástup do ambulantnej praxe

Záujemcovia o Rezidentské štúdium MZ SR:

V zmysle platnej legislatívnej úpravy  pre Rezidentské štúdium MZ SR od 01.07.2018 sa nerealizuje výberové konanie pre záujemcov o predmetné špecializačné štúdium.

Záujemca, ktorý získal špecializáciu z iného špecializačného odboru alebo je zaradený do iného špecializačného odboru sa nemôže zaradiť do Rezidentského štúdia MZ SR.

K 01.10.2018 sa zaradí záujemca do Rezidentského štúdia MZ SR po splnení nasledovných zákonných podmienok:

V zmysle §39b ods.6 na základe žiadosti, ktorá obsahuje nasledovné podmienky:

"Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni a obsahuje najmä

 1. úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka,
 2. čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
 3. čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4,
 4. doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia,
 5. názov špecializačného odboru,
 6. označenie samosprávneho kraja podľa odseku 8."

Podľa §39b ods. 7: "Vzdelávacia ustanovizeň oznámi zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti podľa odseku 6, či zdravotnícky pracovník splnil podmienky na zaradenie do rezidentského štúdia podľa odseku 1 a či bude zaradený do rezidentského štúdia"

V zmysle ustanovenia §39b ods. 8: "Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle špecializačné odbory rezidentského štúdia a označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b)."


Kontaktné osoby:

 • Mgr. Barbora Šujanová - programový manažér Rezidentského štúdia MZ SR,
  tel. č. 02/59 370 275
  e-mail: barbora.sujanova
  @szu.sk
 • Mgr. Zdena Makytová- finančná agenda Rezidentského štúdia MZ SR,
  tel.č. 02/59 370 541
  e-mail: zdena.makytova@szu.sk
 • Mgr. Scheryová Zuzana - akreditácie Rezidentského štúdia MZ SR
  tel. č. 02/59 370 351
  e-mail: dekanat.lf@szu.sk

 • Bc. Vojtechová Martina BSBA - komunikácia s rezidentmi všeobecného lekárstva Rezidentského štúdia  MZ SR
  tel. č. 02/ 59 370 427
  e-mail: martina.vojtechova@szu.sk
 • Mgr. Helga Jančovičová, PhD. - programový manažér Rezidentského štúdia MZ SR
  tel. č. 02/ 59 370 574
  e-mail: helga.jancovicova@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.05.2019