KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Rezidentské štúdium Ministerstva zdravotníctva SRRezidentské štúdium je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Je pokračovaním „Stabilizačného programu SZU pre všeobecných lekárov a pediatrov“, ktorý bol implementovaný cez Operačný program Vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dňa 01.06.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 139/2019 Z.z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2018 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Podmienky rezidentského štúdia sú upravené hlavne §39b.
 

Strategickým cieľom naďalej zostáva:

 • zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov na celom území SR
 • zlepšenie kvality poskytovania starostlivosti a ochranu pacientov v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach najmä v primárnej starostlivosti
 • s cieľom doplnenia kvalitných lekárov primárnej starostlivosti podľa potrieb regiónov je potrebné umožniť lekárom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, alebo sa rozhodli pre zmenu špecializačného štúdia, absolvovať špecializačnú prípravu v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria podľa potrieb regiónov

Výhody zapojenia sa do Rezidenstkého štúdia MZ SR sú:

 • všeobecný lekár pre dospelých a pre deti a dorast = povolanie budúcnosti
 • viac kompetencií pre lekárov prvého kontaktu = pestrosť práce + finančné ohodnotenie
 • istota zamestnania na 3 resp. 4 roky počas štúdia v špecializačnom odbore
 • nezávislosť a samostatnosť v práci
 • finančnú podporu celého štúdia garantuje Ministerstvo zdravotníctva SR
 • pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s VÚC sa budú vytvárať priaznivé podmienky pre ďalší nástup do ambulantnej praxe

Záujemcovia o Rezidentské štúdium MZ SR:


V zmysle platnej legislatívnej úpravy  pre Rezidentské štúdium MZ SR sa nerealizuje výberové konanie pre záujemcov o predmetné špecializačné štúdium.

Záujemca, ktorý je zaradený do iného špecializačného odboru sa nemôže zaradiť do Rezidentského štúdia MZ SR.
K 01.10.2019 sa zaradí záujemca do Rezidentského štúdia MZ SR po splnení nasledovných zákonných podmienok:

V zmysle §39b ods. 6 na základe o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, ktorú podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni a obsahuje najmä:

 1. úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka,
 2. čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
 3. úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 4, ak takú získal,
 4. doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia,
 5. názov špecializačného odboru,
 6. označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b).

Kontaktné osoby:

 • Mgr. Barbora Šujanová
  tel. č. 02/59 370 275
  e-mail: barbora.sujanova
  @szu.sk

 • Mgr. Zdena Makytová
  tel.č. 02/59 370 541
  e-mail: zdena.makytova@szu.sk

 • Mgr. Martina Sopoligová
  tel. č. 02/ 59 370 427
  e-mail: martina.vojtechova@szu.sk

 • Bc. Elena Katonová
  tel. kontakt: 02/593 70 426
  e-mail: elena.katonova@szu.sk

 • Mgr. Ingrid Karásková
  tel. kontakt: 02/593 70 275
  e-mail: ingrid.karaskova@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.09.2021