Profil verejného obstarávateľa

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO").

 

 


 

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní:  

 

Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadne udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň zadania.

 

V zmysle zákona o VO zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Zoznam zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO  
bullet 
Pranie bielizne

 
VO - Podlimitné zákazky  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.01.2020