Oznam o odbornej príprave pre lekárov,

ktorí indikujú vyšetrenia spojené s lekárskym ožiarením

 

3.12.2020 viac...

  

 

Rozhodnutie dekana FVZ SZU v Bratislave

o pokračovaní dištančnej výučby

 

18.11.2020 viac...

 

 

  

 

Rozhodnutie dekana FVZ SZU v Bratislave

 

27.10.2020 viac...

 

 

  

 

Rozhodnutie dekana o forme výučby

na FVZ SZU v Bratislave

 

2.10.2020 viac...

 

 

 

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Branislava Gröhlinga rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  prof. MUDr. Peter Šimko, Csc. rozhodol, že začiatok akademického roka 2020/2021 bude posunutý na 28. septembra 2020. Študenti  končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t.j. 16. septembra 2020.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.

 

19.8.2020


 

Termíny zápisov do akademického roka 2020/2021

 

18.8.2020 viac...


Informácia pre študentov Fakulty verejného zdravotníctva v Bratislave ohľadne ukončenia letného semestra akademického rok 2019/2020

 

14.4.2020 viac...

 

Usmernenie pre pedagogický proces

pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania

na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

 

 

25.3.2020

viac...


 

Informácia pre lekárov, ktorí indikujú vyšetrenia

spojené s lekárskym ožiarením

viac...

Medzinárodná organizácia International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR) a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Fakulta verejného zdravotníctva) ako spoluorganizátor pripravuje v dňoch 9-11.9.2019 na pôde SZU 46. míting členov ICBDSR a vedeckú konferenciu.

 

Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete na stránke: 

http://www.icbdsr.org/46th-icbdsr-annual-meeting/


O fakulte
 
 
Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť SZU zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. IX. 2002, pričom nadväzovala na tradíciu Školy verejného zdravotníctva, ktorá vznikla v roku 1991 ako súčasť SPAM. Prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh.
 
Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo:

 1. bakalárske štúdium (denná a externá forma)
 2. magisterské štúdium  (denná a externá forma)
 3. doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Fakulta tiež zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Okrem toho získala akreditáciu na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov tak isto v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo bez časového obmedzenia.

K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť v oblasti verejného zdravotníctva.
 
 
Poslanie a ciele
 

Poslaním fakulty je vytváranie predpokladov na rozvíjanie verejného zdravotníctva na Slovensku nielen v teoretickej oblasti, ale aj pri jeho praktickej aplikácii. Toto poslanie sa realizuje prostredníctvom

a. vzdelávania a výchovy odborníkov vo verejnom zdravotníctve,
b. výskumu,
c. služby spoločnosti.

 

Cieľom vzdelávania a výchovy je pripravovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných dimenziách. Vo svojom programe spája fakulta výučbu, výskum a službu spoločnosti a formuje osobnosť absolventa univerzity tak, aby bol schopný plniť súčasné i perspektívne úlohy verejného zdravotníctva.

 

Na splnenie tohto poslania využíva fakulta spoluprácu so zahraničnými univerzitami, výskumnými pracoviskami a uznávanými odborníkmi v Európe i zámorí, pričom využíva moderné komunikačné technológie a vytvára rovnováhu medzi výučbou, výskumom a službou komunite.

 

Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor využíva participáciu odborníkov z medicínskych, biologických, environmentálnych, prírodovedných a technických disciplín. Prioritou FVZ je skĺbiť toto multidisciplinárne zastúpenie do programov výučby a výskumu v záujme dosiahnutia cieľov odboru.

 

Prioritami FVZ sú environmentálne zdravie, zdravie pri práci a zdravotnícky manažment. Prioritou výskumu je environmentálne zdravie a poznávanie kauzálnych súvislostí medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí, mechanizmy ich účinkov, nástroje prevencie poškodení zdravia a podpory zdravia ľudí.
 
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 
Fakulta Verejného zdravotníctva SZU v Bratislave uskutočňuje špecializačné štúdium podľa Nariadenia vlády č. 296/2010 v týchto akreditovaných špecializačných odboroch:
 
pre zdravotnícke povolanie LEKÁR

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky
  Verejné zdravotníctvo
   
 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c) Nariadenia vlády SR 296/2010
  Epidemiológia

pre zdravotnícke povolanie VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
  Zdravie pri práci

pre všetky zdravotnícke povolania po získaní II. stupňa VŠ vzdelania

 • špecializačný odbor na riadenie a organizáciu zdravotníctva s minimálnou dĺžkou trvania tri roky
  Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

pre zdravotnícke povolania LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, LOGOPÉD, PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, FYZIK a LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore
  Zdravotnícky manažment a financovanie

Fakulta organizuje v rámci sústavného vzdelávania tematické kurzy, diskusné sústredenia, inovačné kurzy a workshopy pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Na FVZ sa budeme vo výskume ak naďalej  sledovať vplyv škodlivých faktorov na organizmus v pracovnom a životnom prostredí. Z tohto pohľadu vyplýva dôležitá požiadavka - cielene sledovať účinky xenobiotík, najmä novovyvíjaných nanočastíc, a  to experimentálnymi štúdiami  in vitro, in vivo, ako aj štúdiami klinicko - epidemiologickými.

 

Vyspelé nanotechnológie sa síce podieľajú na zvyšovaní kvality života, ale na druhej strane aj na zhoršujúcich sa následkoch na ľudské zdravie. Z tohto dôvodu stúpa záujem o komplexné posúdenie ich  rizika/bezpečnosti. Vplyv nanočastíc na zdravie sa stáva aj verejno-zdravotníckym problémom.

 

V spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi sa spektrum chemických látok rozšíri z doteraz hodnotených PCB, pesticídov a toxických kovov aj na vybrané látky zo skupiny tzv. nových POPs.

 

Okrem vyššie uvedených faktorov sa zameriame na overovanie bezpečnosti nových potencionálnych liečiv.

 

Vzhľadom na aktuálnu problematiku geneticky modifikovaných potravín a ich možného vplyvu na zdravie populácie sa zameriame na ich výskum. 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021