KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
Oznamy AS FVZ  
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  

Vedecká konferencia V. Fórum verejného zdravotníctva s hlavnou témou „Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného a pracovného prostredia“

 

 

viac...


VYHLÁSENIE VOLIEB

 

kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej

a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU
do Akademického senátu SZU
na funkčné obdobie

od 01. novembra 2018 do 31. októbra 2022 

viac...


 Akademický senát
Fakulty verejného zdravotníctva SZU

 V ý s l e d o k    v o ľ b y

kandidáta na funkciu dekana
Fakulty verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

viac...Dôležité upozornenie

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...

O fakulte


Poslanie fakulty

 1. Zabezpečiť v súlade so študijným plánom na príslušný akademický rok výchovu a vzdelávanie študentov a odborníkov vo verejnom  zdravotníctve
 2. V súlade s prijatými sylabami a ECTS listami zabezpečiť praktickú výučbu na úradoch verejného zdravotníctva v SR  event. na vedecko-výskumnej základni SZU
 3. Kontinuálne vzdelávanie

Zameranie fakulty

 • prevencia chorôb neinfekčného i infekčného charakteru
 • ochrana a podpora zdravia
 • pridať roky života (obmedziť predčasné úmrtia)
 • pridať život rokom (plne využiť zdravotný potenciál ľudí) pridať zdravie životu (znížiť chorobnosť, obmedziť následky ochorení)
 • zlepšiť kvalitu života (život bez chorôb, bez invalidity)
 • znižovať nespôsobilosť na prácu
 • pozitívne ovplyvňovať determinatny zdravia
 • zlepšiť zdravotný stav obyvateľov
 • vychovávať manažérov pre verejné zdravotníctvo
 • rozširovať, formovať vedomosti, postoje a návyky zamerané na ochranu, podporu a rozvoj zdravia jednotlivca i spoločnosti
 •  

Základné úlohy fakulty

 1. Vzdelávacia a výchovná činnosť
 2. Vedecko-výskumná činnosť
 3. Expertízna činnosť
 4. Poradenská a konzultačná činnosť

 

 

 

 1. Stručný anglicko-slovenský slovník verejného zdravotníctva

 2. Starostlivosť o mladú generáciu

 3. Výchova k zdraviu a podpora zdravia

 4. Hygiena životného prostredia

 5. Hygiena výživy

 6. Objektivizácia faktorov prostredia

 7. Mikrobiológia - všeobecná

 8. Špeciálna mikrobiológia

 9. Epidemiológia - Základy a metódy

 10. Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo

 11. Propedeutika prípravy písomných prác

 12. Epidemiológia infekčných chorôb I. a II.

 13. Základy sociálnej práce pre verejné zdravotníctvo

 14. Vybrané kapitoly z pedagogiky a komunikácia pre verejné  zdravotníctvo  

 

 

 1. Základy hygieny

 2. Verejno-zdravotnícke aspekty biologických  zbraní 

 

 

 • spolupracovať s relevantnými pracoviskami doma i v zahraničí
 • výmena skúseností a poznatkov z pedagogickej činnosti
 • zapájanie odborníkov z praxe do výučby
 • poznatky a podnety z praxe implementovať do výučby
 • vydávať učebné texty

Akademické samosprávne orgány FVZ

 • Akademický senát
 • Vedecká rada 

 

 

 • Dekan
 • Prodekani:
  • pre bakalárske a magisterské štúdium
  • pre ďalšie vzdelávanie
  • pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

 

 

 • Akademickí funkcionári fakulty
 • Vedúci katedier 

 

 

 • vytvoriť optimálne podmienky (materiálne, technické, personálne) pre zabezpečenie nerušeného pedagogického procesu
 • vytvárať podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
 • vypracovať návrhy koncepcii rozvoja katedier fakulty
 • vydávať učebné texty

 

 

 


 

Na stiahnutie:


 

Zámery fakulty na najbližšie obdobie

 

Vedúci pracovníci FVZ

 

Akademickí funkcionári FVZ

 

Ďalšie aktivity fakulty

 

pripraviť ďalšie:

 

Vzdelávacie aktivity fakulty

 1. Pregraduálne štúdium v environmentálnom zdraví
  1. v bakalárskom programe - 1. st.
  2. v magisterskom programe - 2. st.
  3. v doktorandskom programe - 3. st.
 2. Zabezpečovanie špecializačného štúdia v odboroch patriacich do verejného zdravotníctva 3 ročné externé spoločné štúdium pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s VŠ vzdelaním - ŠVZ - MPH (kvalifikačný odbor pre riadenie a organizáciu)
 3. Zabezpečovanie špecializačného štúdia lekárov a subšpecializacií patriacich do verejného zdravotníctva
 4. Vzdelávanie pracovníkov v príprave na prácu vo verejnom zdravotníctve
 5. Špecializačné štúdium asistentov s VŠ vzdelaním vo verejnom zdravotníctve, DAHE, IZP v odboroch spadajúcich do verejného zdravotníctva

Organizovanie

 • Tematických kurzov
 • Diskusných sústredení
 • Školiacich miest pred atestáciami, vrátane skúšok v jednotlivých predmetoch verejného zdravotníctva
 • Habilitačných a vymenúvacích konaní

Zabezpečenie praktickej činnosti vo verejnom zdravotníctve

 • Na výučbových základniach zriadených na báze úradov verejného zdravotníctva a VVZ SZU s cieľom získať praktické skúsenosti z práce na ÚVZ, oboznámiť sa s praktickou činnosťou jednotlivých odborných útvarov
 • Rozšíriť t. č. existujúce výučbové základne /ÚVZ SR, RÚVZ hl. m. SR Bratislava a RÚVZ Banská Bystrica/ o ďalšie so  sídlom v krajských mestách

Ciele fakulty

 • Podieľať sa na príprave odborníkov pre prax
 • Podieľať sa na výchove mladej generácie pedagógov  vo VZ
 • Podieľať sa na vypracovaní vlastnej pedagogickej báze
 • Podieľať sa na výchove mladých vedeckých pracovníkov

 

 

 

Učebné texty

 

K už vydaným skriptám FVZ t. j.

 


Fakulta verejného zdravotníctva bola zriadená súčasne s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii a s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdii na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tá bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z., o zriadení SZU a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene zákona č. 209/2002 Z. z., s účinnosťou od 1. septembra 2002.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019