KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre vysokoškolské štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

 

prodekan pre praktickú výučbu

+421 2 59 370 282

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

 

arrow

  

Vážení a milí študenti,


dovoľujem si Vám oznámiť, že vzhľadom na to, že onedlho uplynie 35 rokov odkedy som začala pedagogicky pôsobiť na Slovenskej zdravotníckej univerzite, som sa rozhodla k termínu 31. marca 2021 ukončiť aktívnu akademickú činnosť.


Želám Vám, vážení študenti, veľa zdravia, ako aj veľa študijných a osobných úspechov.

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan

4.3.2021  

 

 

  

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU na funkčné obdobie 2018 – 2022


4.2.2021 viac...

 

 

  

VYHLÁSENIE VOĽBY
 

kandidáta na osobu poverenú rektorom na výkon funkcie dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.


4.2.2021 viac...

 

 

  

 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

 

na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave v akademickom roku 2021/2022


4.2.2021 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU
Výučba v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia
a v ďalšom vzdelávaní v akad. roku 2020/2021
od 8. februára 2021

 


4.2.2021 viac...

 

 

  

 

OCENENIA PRI PRÍLEŽITOSTI
MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠTUDENTSTVA

 

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave odovzdal ocenenia aj študentke a pedagógom našej fakulty. Akademickú pochvalu rektora získala študentka Lucia Matejíčková za úspešnú reprezentáciu v atletike a Ďakovný list rektora prevzali vysokoškolskí učitelia PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. a PhDr. Zuzana Rybárová, PhD. za rozvíjanie odborných a osobnostných kvalít študentov našej Alma mater.

 

28.11.2020  

 

 

  

 

Úprava harmonogramu súvislej praxe
na FOaZOŠ SZU  

pre 2. a 3. ročníky dennej formy bakalárskeho štúdia

 


18.11.2020 viac...

 

 

  


ŠTUDENTI FOaZOŠ – DOBROVOĽNÍCI
 na plošnom testovaní
 


Vedenie FOaZOŠ s potešením konštatuje, že študenti študijných programov ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť reagovali na výzvu MZ SR a prihlásili sa ako dobrovoľníci do plošného testovania. Celkovo sa vo všetkých troch termínoch testovania zúčastnilo 123 dobrovoľníkov.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme!

 

12.11.2020  

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
SZU v Bratislave


oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium, že
2. prepracované vydanie publikácie

PODKLADY K PRÍPRAVE NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

bude v predaji od 19. novembra 2020

 

11.11.2020 viac...

 

 

  

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
 

na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

23.10.2020 viac...

 

 

  

 

Zmena harmonogramu praktickej výučby na FOaZOŠ SZU 

pre 2. ročníky dennej formy, 1. a 2. ročníky externej formy bakalárskeho štúdia
 
od 19. októbra 2020

 


16.10.2020 viac...

 

 

  

 

Usmernenie hlavného hygienika SR

k realizácii praktickej výučby


14.10.2020 viac...

 

 

  

 

NOVÉ USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU
 
Výučba v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia
a v ďalšom vzdelávaní v akad. roku 2020/2021

od 13. októbra 2020

 


12.10.2020 viac...

 

 

  

 

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
začína výučba nového študijného programu

DENTÁLNA HYGIENA


12.10.2020 viac...

 

 

  

 

List dekanky

 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

študentom z príležitosti začiatku akad. roka 2020/2021

 


28.9.2020 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU

 

Výučba v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia
v akad. roku 2020/2021 od 28. septembra 2020
 


17.9.2020 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE DEKANA FOaZOŠ SZU
k realizácii výučby vysokoškolského štúdia
v akademickom roku 2020/2021

 


8.9.2020 viac...

 

 

  

 

Na základe rozhodnutia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. bude začiatok akademického roka 2020/2021 pre študentov vysokoškolského vzdelávania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií posunutý na 28. septembra 2020.

Študenti končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t. j. 16. septembra 2020.

Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku fakulty a aktuálne informácie v MAISe.
 

 

19.8.2020  

 

 

  

 

ZÁPISY

DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV


pre akademický rok 2020/2021 sa na FOaZOŠ SZU

 

uskutočnia

VÝLUČNE ELEKTRONICKY


V TERMÍNE 19. 8. 2020 – 26. 8. 2020

 

14.8.2020 viac...

 

 

  

 

List dekanky

 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

absolventom vysokoškolského štúdia

 


12.6.2020 viac...

 

 

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021