KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  

„Môj lekár“

 

        prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
 

 

 

viac...


"Mikuláš 2019" na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bol naozaj štedrý 

 

 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...


ZMENA TERMÍNU
PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií oznamuje,
že žiadosť o zaradenie do ďalšieho vzdelávania je potrebné zaslať


najneskôr do 31. 12. 2019


Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)


Stretnutie Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky FOaZOŠ SZU v Bratislave, vedenia fakulty a študentov 1. ročníkov dennej formy štúdia

 

 

viac...


 

 

Stabilizačné pôžičky


pre študentov Bc. ošetrovateľstvo a pre absolventov Bc. Ošetrovateľstvo
v dennej forme štúdia končiacich v akad. roku 2019/2020

viac...


 Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a
pre uchádzačov z tretích krajín

informácia o konaní ...

 

Informácia o priebehu doplňujúcej skúšky
pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a

pre uchádzačov z tretích krajín

viac...


Hlavné poslanie a činnosť fakulty

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

 

Fakulta poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
  • fyziologická a klinická výživa
  • dentálna hygiena
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • fyzioterapia

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
  V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

 

Zdravotnícke povolanie sestra
 

Špecializačný odbor

 • Revízne ošetrovateľstvo
 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Audiometria
 • Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • Funkčné vyšetrovacie metódy
 • Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • Ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

 

Špecializačný odbor

 • Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • Pôrodná asistencia  v rodine a komunite
 • Manažment v pôrodnej asistencii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Psychofyzická príprava na pôrod

Školiace miesta

 • Kardiotokografia
 • Dojčenie

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

Špecializačný odbor

 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Mobilizačné techniky

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

 

Špecializačný odbor

 • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

Špecializačný odbor

 • Manažment v rádiologickej technike
 • Radiačná onkológia
 • Špeciálna rádiológia

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Magnetická rezonancia - MR
 • Mamografia

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

 

Špecializačný odbor

 • Laboratórne metódy v klinickej biochémii
 • Vyšetrovacie metódy v histopatológii
 • Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

 

Špecializačný odbor

 • Lekárenstvo

Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov

 • Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
 • Prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov – zdravotníckych predmetov
 • Vzdelávanie vedúcich predmetových komisií odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotníckych školách a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

Poznámka:
Otvorenie jednotlivých vzdelávacích aktivít bude závislé od počtu prihlásených študentov.

Bratislava, 07.02. 2019

 

PhDr. Jana Rottková, PhD., v. r.
prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie


 

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.01.2020