Postup Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „SZU“) a ich poskytovanie zamestnancami SZU sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a smernicou rektora SZU (ďalej len smernica).
   
 2. Text zákona, Smernice rektora a Sadzobníka úhrad sú v nižšie uvedených prílohách.
   
 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
   
 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  Mediálno-marketingový odbor
  Limbová 12
  833 03 Bratislava

 5. Žiadosť sa podáva:
  1. písomne prostredníctvom pošty,
  2. písomne osobným podaním v podateľni SZU (viď vyššie uvedená adresa),
  3. ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h.,
  4. ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h. (tel.: 02/59370358)
  5. prostredníctvom faxu (fax: 02/59370276)
  6. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: informacie.211@szu.sk
    
 6. Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.
   
 7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán univerzity.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021