AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNÉ ČINNOSTI

 

Zdravotnícke povolanie lekár

 • Špecializačný odbor
  • akupunktúra
  • algeziológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • angiológia
  • cievna chirurgia
  • dermatovenerológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • endokrinológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • gastroenterológia
  • gastroenterologická chirurgia
  • geriatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • hematológia a transfúziológia
  • hepatológia
  • hrudníková chirurgia
  • chirurgia
  • infektológia
  • kardiochirurgia
  • kardiológia
  • klinická biochémia
  • klinická farmakológia
  • klinická mikrobiológia
  • laboratórna medicína
  • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
  • lekárska genetika
  • materno-fetálna medicína
  • nefrológia
  • neonatológia
  • neurológia
  • neuropsychiatria
  • nukleárna medicína
  • oftalmológia
  • onkológia v gynekológii
  • onkológia v chirurgii
  • onkológia v urológii
  • otorinolaringológia
  • paliatívna medicína
  • patologická anatómia
  • pediatria
  • pediatrická anesteziológia
  • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
  • pediatrická intenzívna medicína
  • pediatrická nefrológia
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • posudkové lekárstvo
  • pracovné lekárstvo
  • psychiatria
  • radiačná onkológia
  • rádiológia
  • reumatológia
  • revízne lekárstvo
  • služby zdravia pri práci
  • súdne lekárstvo
  • telovýchovné lekárstvo
  • tropická medicína
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • urgentná medicína
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • vnútorné lekárstvo
  • všeobecné lekárstvo

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • abdominálna ultrasonografia u dospelých
  • diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
  • diagnostická a intervenčná kolonoskopia
  • dorastové lekárstvo
  • echokardiografia
  • endoskopická retrpgrádna cholangiopankreakreatikografia
  • farmakoekonomika
  • chirurgia prsníka
  • intervenčná rádiológia
  • intervenčná ultrasonografia v urológii
  • klinické skúšanie liekov
  • letecké lekárstvo
  • mikrochirurgia oka
  • zabezpečenie kvality transfúznych liekov

Zdravotnícke povolanie zubný lekár

 • Špecializačný odbor
  • čeľustná ortopédia
 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • revízne zubné lekárstvo

Zdravotnícke povolanie farmaceut

 • Špecializačný odbor
  • lekárenstvo
  • farmaceutická technológia
  • klinická farmácia

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • farmakoekonomika
  • príprava cytostatík
  • revízne lekárenstvo
  • zabezpečenie kvality transfúznych liekov

Zdravotnícke povolanie logopéd

 • Špecializačný odbor
  • klinická logopédia

Zdravotnícke povolanie psychológ

 • Špecializačný odbor
  • klinická psychológia
  • poradenská psychológia
  • pracovná a organizačná psychológia

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • dopravná psychológia

Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg

 • Špecializačný odbor
  • liečebná pedagogika

Zdravotnícke povolanie fyzik

 • Špecializačný odbor
  • klinická fyzika

Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik

 • Špecializačný odbor
  • laboratórna medicína
  • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
  • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
  • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
  • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
  • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • zabezpečenie kvality transfúznych liekov

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaní II. stupňa

 • Špecializačný odbor
  • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • zabezpečenie kvality transfúznych liekov

AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

 

Zdravotnícke povolanie lekár

 • sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Zdravotnícke povolanie farmaceut

 • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

 

Akreditačná komisia MZ SR odsúhlasila obsah prípravy na výkon práce v zdravotníctve a SZU môže uskutočňovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve podľa NV 296/2010.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0