AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA LF SZU


Zdravotnícke povolanie
lekár

-  akupunktúra
-  algeziológia
-  anestéziológia a intenzívna medicína
-  angiológia
-  cievna chirurgia
-  dermatovenerológia
-  diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
-  endokrinológia
-  fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
-  gastroenterológia
-  gastroenterologická chirurgia
-  geriatria
-  gynekológia a pôrodníctvo
-  hematológia a transfúziológia
-  hepatológia
-  hrudníková chirurgia
-  chirurgia
-  infektológia
-  kardiochirurgia
-  kardiológia
-  klinická biochémia
-  klinická farmakológia
-  klinická mikrobiológia
-  laboratórna medicína
-  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
-  lekárska genetika
-  materno-fetálna medicína
-  nefrológia
-  neonatológia
-  neurológia
-  neuropsychiatria
-  nukleárna medicína
-  oftalmológia
-  onkológia v gynekológii
-  onkológia v chirurgii
-  onkológia v urológii
-  otorinolaryngológia
-  paliatívna medicína
-  patologická anatómia
-  pediatria
-  pediatrická anestéziológia  
-  pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
-  pediatrická intenzívna medicína
-  pediatrická nefrológia
-  pediatrická pneumológia a ftizeológia
-  pneumológia a ftizeológia
-  posudkové lekárstvo
-  pracovné lekárstvo
-  psychiatria
-  radiačná onkológia
-  rádiológia
-  reumatológia
-  revízne lekárstvo
-  sexuológia
-  služby zdravia pri práci
-  súdne lekárstvo
-  telovýchovné lekárstvo
-  tropická medicína
-  ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
-  urgentná medicína
-  urológia
-  úrazová chirurgia
-  vnútorné lekárstvo
-  všeobecné lekárstvoZdravotnícke povolanie zubný lekár

-  čeľustná ortopédia


Zdravotnícke povolanie farmaceut

-  farmaceutická technológia
-  klinická farmácia
-  lekárenstvo
-  sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

 

Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg

-  liečebná pedagogika

 

Zdravotnícke povolanie logopéd

-  klinická logopédia


Zdravotnícke povolanie psychológ

-  klinická psychológia
-  poradenská psychológia
-  pracovná a organizačná psychológia


Zdravotnícke povolanie fyzik

-  klinická fyzika

 

Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik

-  laboratórna medicína
-  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
-  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
-  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
-  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
-  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii


Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa

-  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
-  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii


AKREDITOVANÉ CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

Zdravotnícke povolanie
lekár

-  abdominálna ultrasonografia u dospelých
-  diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
-  diagnostická a intervenčná kolonoskopia
-  dorastové lekárstvo
-  echokardiografia
-  endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
-  expertná kolposkopia
-  farmakoekonomika
-  chirurgia prsníka
-  implantácia kardiostimulátorov
-  intervenčná rádiológia
-  intervenčná ultrasonografia v urológii
-  klinické skúšanie liekov
-  mikrochirurgia oka  
-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov


Zdravotnícke povolanie zubný lekár

-  revízne zubné lekárstvo

Zdravotnícke povolanie farmaceut

-  farmakoekonomika
-  príprava cytostatík
-  revízne lekárenstvo
-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov


Zdravotnícke povolanie psychológ

-  dopravná psychológia


Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg

-  psychosociálna rehabilitácia
-  včasná intervencia


Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik

-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov


Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa

-  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Príprava na výkon práce v zdravotníctve (PVPZ) v zdravotníckom povolaní logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik