AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI LF SZU


 

AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

 • Zdravotnícke povolanie lekár
  -  akupunktúra
  -  algeziológia
  -  anestéziológia a intenzívna medicína
  -  angiológia
  -  cievna chirurgia
  -  dermatovenerológia
  -  diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  -  endokrinológia
  -  fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  -  gastroenterológia
  -  gastroenterologická chirurgia
  -  geriatria
  -  gynekológia a pôrodníctvo
  -  hematológia a transfúziológia
  -  hepatológia
  -  hrudníková chirurgia
  -  chirurgia
  -  infektológia
  -  kardiochirurgia
  -  kardiológia
  -  klinická biochémia
  -  klinická farmakológia
  -  klinická mikrobiológia
  -  laboratórna medicína
  -  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
  -  lekárska genetika
  -  materno-fetálna medicína
  -  nefrológia
  -  neonatológia
  -  neurológia
  -  neuropsychiatria
  -  nukleárna medicína
  -  oftalmológia
  -  onkológia v gynekológii
  -  onkológia v chirurgii
  -  onkológia v urológii
  -  otorinolaryngológia
  -  paliatívna medicína
  -  patologická anatómia
  -  pediatria
  -  pediatrická anestéziológia
  -  pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  -  pediatrická intenzívna medicína
  -  pediatrická nefrológia
  -  pediatrická pneumológia a ftizeológia
  -  pneumológia a ftizeológia
  -  posudkové lekárstvo
  -  pracovné lekárstvo
  -  psychiatria
  -  radiačná onkológia
  -  rádiológia
  -  reumatológia
  -  revízne lekárstvo
  -  služby zdravia pri práci
  -  súdne lekárstvo
  -  telovýchovné lekárstvo
  -  tropická medicína
  -  ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  -  urgentná medicína
  -  urológia
  -  úrazová chirurgia
  -  vnútorné lekárstvo
  -  všeobecné lekárstvo

 • Zdravotnícke povolanie zubný lekár
  -  čeľustná ortopédia
 • Zdravotnícke povolanie farmaceut
  -  farmaceutická technológia
  -  klinická farmácia
  -  lekárenstvo
  -  sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
 • Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
  -  laboratórna medicína
  -  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
  -  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
  -  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
  -  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
  -  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
   
 • Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg
  -  liečebná pedagogika

 • Zdravotnícke povolanie logopéd
  -  klinická logopédia

 • Zdravotnícke povolanie psychológ
  -  klinická psychológia
  -  poradenská psychológia
  -  pracovná a organizačná psychológia

 • Zdravotnícke povolanie fyzik
  -  klinická fyzika

 • Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
  -  laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
  -  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

AKREDITOVANÉ CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI LF SZU

 • Zdravotnícke povolanie lekár
  -  abdominálna ultrasonografia u dospelých
  -  diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
  -  diagnostická a intervenčná kolonoskopia
  -  dorastové lekárstvo
  -  echokardiografia
  -  endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
  -  farmakoekonomika
  -  chirurgia prsníka
  -  intervenčná rádiológia
  -  intervenčná ultrasonografia v urológii
  -  klinické skúšanie liekov
  -  letecké lekárstvo
  -  mikrochirurgia oka
  -  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
  -  implantácia kardiostimulátorov

 • Zdravotnícke povolanie zubný lekár
  -  revízne zubné lekárstvo

 • Zdravotnícke povolanie farmaceut
  -  farmakoekonomika
  -  príprava cytostatík
  -  revízne lekárenstvo
  -  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 • Zdravotnícke povolanie psychológ
  -  dopravná psychológia

 • Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
  -  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 • Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
  -  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 

Akreditačná komisia MZ SR odsúhlasila obsah prípravy na výkon práce v zdravotníctve a SZU môže uskutočňovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve podľa NV 296/2010