KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

ERASMUS+ - program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu


Program Erasmus+ je program Európskej únie (EU) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.


V rámci programu Erasmus+ môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.


Vysoké školy žiadajú Európsku komisiu o ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE. Pridelenie ECHE dáva vysokým školám oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+.


SZU bola ECHE pridelená a môže realizovať mobility v rámci programu ERASMUS+.


Program je určený pre

 • Šudentov – štúdium a stáže v zahraničí
 •  Vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí
 • Vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí

ERASMUS+ pre študentov

 • pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia)
 • každý študent – max. 12 mesiacov/v každom stupni vzdelávania
 • študenti medicíny maximálne 24 mesiacov počas štúdia

Mobilita študentov - štúdium

 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Mobilita študentov – stáž

 • Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
 • Trvanie: 2 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

ERASMUS+ pre pracovníkov


Mobilita učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov

 • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
 • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
 • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace, min. 8 vyučovacích hodín v zahraničí/8 vyučovacích hodín za týždeň
 • Vopred dohodnutý program výučby

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

 • Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace
 • Vopred dohodnutý pracovný plán

Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľuje priamo SZU.

 

Kontaktné miesta programu ERASMUS+

 

Sekcia medzinárodných vzťahov SZU prostredníctvom svojich fakultných koordinátorov.

 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy
ERASMUS+ inštitucionálny koordinátor
Dr. h. c. prof MUDr. Ján Slezák, DrSc.
jan.slezak@szu.sk
+421 2 59 370 254
Kontaktná osoba Mgr. Zuzana Vaneková
zuzana.vaneková@szu.sk
+421 2 59 370 254


Lekárska fakulta
Prodekan pre medzinárodné vzťahy
ERASMUS+ fakultný koordinátor
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc
robert.hatala@szu.sk
+421 2 59 370 354


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Prodekan pre medzinárodné vzťahy
ERASMUS+ fakultný koordinátor
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
terezia.krcmeryova@szu.sk
+421 2 59 370 469


Fakulta verejného zdravotníctva
Prodekan pre medzinárodné vzťahy
ERASMUS+ fakultný koordinátor
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
zuzana.kristufkova@szu.sk
+421 2 59 370 564


Fakulta zdravotníctva
ERASMUS+ fakultný koordinátor PhDr. Daniel Gurín
daniel.gurin@szu.sk
+421 48 32 48 037

 

2. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania/Erasmus
www.erasmusplus.sk


3. Európska komisia

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


ECTS Grading System

 

Erasmus Policy statement part 1

Erasmus Policy statement part 2

 

Erasmus Charter for Higher education (ECHE)

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.09.2019